Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 6/00

AKTUALITY Z DOMOVA

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ PŘED VSTUPEM ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE

Seminář na toto téma uspořádala dne 12. dubna t. r. v Hradci Králové Česká lesnická společnost společně s Ministerstvem zemědělství, odvětvím lesního hospodářství a s. p. Lesy ČR. Předmětem semináře bylo shrnutí vývoje mezinárodních aktivit a styků za poslední desetiletí v souvislosti s panevropským procesem a snahou lesníků potvrdit trend odpovědného obhospodařování lesů trvale udržitelným způsobem. Dále byla lesnická veřejnost informována o organizačním zajištění přípravy zavedení souboru práva Evropské unie v oblasti lesnictví a výsledcích prvních předvstupních rozhovorů. Účastníci se také zmínili o lesnické strategii EU a jejích souvislostech s novou koncepcí státní lesnické politiky a rozebrali úkoly z ní vyplývající pro přípravu návrhu novely lesního zákona.

AKTUALITY ZE SVĚTA

13. ZASEDÁNÍ KWF - PREZENTACE PROGRESIVNÍ LESNÍ TECHNIKY A TECHNOLOGIÍ

Tradiční velká zasedání německého Kuratoria pro lesní práci a techniku (KWF, Groß-Umstadt) se konají ve čtyřletých periodách a jejich významnou součástí jsou rozsáhlé provozní ukázky nové progresivní lesnické techniky. Zasedání KWF, dobře známá i české lesnické veřejnosti, se v letošním roce koná již po třinácté, ve městě Celle v Dolním Sasku (Niedersachsen) v SRN v termínu od 13. do 17. září. Na tomto zasedání, které náleží mezi přední a nejrozsáhlejší akce tohoto druhu ve střední Evropě, mohou návštěvníci z provozní praxe lesního hospodářství, vědy i školství i zájemci z řad široké veřejnosti získat nejnovější informace pro posouzení současného stavu lesní techniky a perspektiv jejího dalšího vývoje. Letošní zasedání KWF se koná pod heslem “Lesní hospodářství v souladu s člověkem, přírodou a technikou”.

Editorial 6/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

hlavním tématem tohoto čísla Lesnické práce je ochrana lesa. Letos na jaře došlo ke kombinaci dvou extrémních klimatických faktorů - velkého sucha a tepla. Odborníci varují, že dosavadní příznivý trend snižování škod na lesích působením abiotických i biotických činitelů by se mohl zvrátit, proto doporučují věnovat škůdcům mimořádnou pozornost. Navíc letos by mohl být mimořádný semenný rok, protože prakticky všechny lesní dřeviny silně kvetou. Tím dojde k jejich značnému vyčerpání, dalšímu snížení obranného potenciálu a větší predispozici k napadení.

VÝSKYT LESNÍCH ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ V ROCE 1999 A JEJICH OČEKÁVANÝ STAV

Ing. Petr Kapitola, Ing. Jan Liška a kol. - Lesní ochranná služba, VÚLHM Jíloviště-Strnady

Přehled škodlivých činitelů je zpracován tak jako v předešlých letech na základě hlášení lesního provozu a údajů získaných prostřednictvím poradenské činnosti Lesní ochranné služby. Číselné údaje se vztahují na 3/4 výměry lesů (cca 1,95 mil. ha) v Česku. Pocházejí od všech organizací hospodařících ve státních lesích; lesy obecní a lesních družstev jsou zastoupeny přibližně z 1/2, lesy soukromé pak z necelé 1/4 jejich rozlohy. Výskyt škodlivých činitelů je členěn podle okresů; pro přehlednost je v textu většina číselných údajů zaokrouhlena.

CHŘADNUTÍ DŘEVIN JAKO VÝZNAMNÝ A OČEKÁVANÝ PROBLÉM OCHRANY LESA

Prof. Ing. Radomír Mrkva, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

Ve dnech 3.-5. 6. 1999 uspořádal Ústav ochrany lesa a myslivosti FLD MZLU ve spolupráci s botanickým oddělením Moravského zemského muzea v Brně mykologicko - fytopatologickou konferenci s mezinárodní účastí na téma “Houby a les”. Konference se uskutečnila při příležitosti 80. výročí založení MZLU a FLD MZLU za finanční podpory společností Foresta a Olympus. Z jednání konference zveřejňujeme příspěvky Prof. Ing. R. Mrkvy, CSc. a Dr. Ing. L. Jankovského.

FYTOPATOLOGICKÉ ASPEKTY POŠKOZENÍ KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN

Dr. Ing. Libor Jankovský - Ústav ochrany lesů a myslivosti FLD MZLU v Brně

Kořenový systém dřevin je z pohledu současného lesníka jakousi černou schránkou, kde známe vstupy i výstupy, a méně již vzájemné multifaktoriální interakce. Kořeny a vůbec celá rhizosféra plní řadu primárních, pro rostlinu životně důležitých, avšak obtížně definovatelných funkcí. Vedle prostého mechanického kotvení stonku, resp. kmene u dřevin, je kořenový systém vysoce metabolicky aktivní.

REVITALIZACE LESNÍCH POROSTŮ NA LČR LS HORNÍ BLATNÁ

RNDr. Bohumír Lomský, CSc., Ing. Vít Šrámek - VÚLHM Jíloviště-Strnady,
Ing. Vladimír Krchov, Ing. Jan Neuman - s. p. LČR Hradec Králové

V 80. letech tohoto století bylo popsáno tzv. novodobé poškození lesů, které se projevovalo žloutnutím a předčasným opadem jehličí zejména smrkových porostů. Významně se projevilo v německých smrčinách (Fichtelgebirge) ale i v dalších oblastech západní Evropy. Obdobné příznaky bylo tehdy možno pozorovat i na jednotlivých stromech v sousedícím západním Krušnohoří. Za příčinu barevných změn bylo určeno narušení rovnováhy výživy porostů. Dlouhodobé působení imisí a kyselé depozice vyvolaly v půdě degradační procesy, které jsou spojeny s výrazným až extrémním okyselením svrchních vrstev půdního profilu a vymýváním živin - bazických prvků - Mg, Ca, K - ze sorpčního komplexu. Na jaře 1999 došlo k projevům obdobného poškození v oblasti západního Krušnohoří (LS Horní Blatná a Kraslice). Došlo zde k výrazným barevným změnám - žloutnutí starších ročníků jehličí a následnému hnědnutí, usychání a opadávání jehlic na ploše zhruba 6000 ha.

VLIV NĚKTERÝCH RŮSTOVÝCH A POROSTNÍCH FAKTORŮ NA OBSAZENÍ SMRKU KAMBIOXYLOFÁGY

Doc. Ing. Emanuel Kula, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno
Dr. Ing. Wojciech Zabecki - Lesnická fakulta Akademia rolnicza v Krakowě

Na základě šetření v 55-115 letých smrkových porostech situovaných do povodí nádrže Šance v Beskydách byl vyhodnocen vliv některých stanovištních a růstových faktorů (stáří porostu, výčetní tloušťka, štíhlostní koeficient, sociální postavení stromu, zakmenění, defoliace) na strukturu kambioxylofágní fauny kůrovcových souší.

LESNICKY VÝZNAMNÉ KOROVNICE

Ing. Petr Kapitola, VÚLHM Jíloviště – Strnady

Korovnice - mšice z čeledi korovnicovití (Adelgidae) - představují v našich podmínkách nejvýznamnější skupinu savého hmyzu vyskytujícího se na jehličnatých dřevinách. Svou přítomnost často prozrazují nápadnými a charakteristickými příznaky, jako jsou bílé chomáčky až povlaky vylučovaných voskových vláken, tvorba hálek či deformace jehličí a výhonů. Hojný výskyt korovnic nemusí vždy znamenat pro napadenou dřevinu velké nebezpečí; škodlivostí se značně liší jak jednotlivé jejich druhy, tak různé generace daného druhu. Celkově u nás trpí poškozením korovnicemi nejvíce jedle a modřín, dále douglaska, smrk a nejméně borovice lesní.

PŘEMNOŽENÍ MANDELINKY PĚTITEČNÉ NA JEŘÁBU PTAČÍM

Doc. Ing. Jaroslav Urban, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

V souvislosti s mimořádně suchým a teplým počasím v 1. pol. 90. let došlo v letech 1995-1997 na několika lokalitách v ČR k nebývale silnému přemnožení mandelinky Gonioctena (= Phytodecta) quinquepunctata F.). Rozsáhlé přemnožení mandelinky na jeřábu ptačím (Sorbus aucuparia L.) bylo zaznamenáno především na polesí Polnička a Škrdlovice, Správa lesního hospodářství Dr. R. Kinského ve Žďáru n. S.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.