Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 02/05

Úvodník 2/2005

 

{mosimage}

00UVOD

Úvodník 

MVDr. Pavel Forejtek, CSc.

Vážení čtenáři,
lovecká sezóna 2004 skončila. Stejně tak, jako každý dobrý hospodář, bychom měli i my, myslivci, zhodnotit uplynulý rok a ze závěrů vyvodit předsevzetí, která se v tom novém mysliveckém roce 2005 pokusíme splnit či alespoň částečně naplnit. K hodnocení bude jistě mnoho aktuálních námětů počínaje inovovanými nájemními podmínkami ze strany s. p. Lesy České republiky, přes v loňském roce stále aktuální - vysoké (či ještě vyšší) - stavy černé zvěře až po neutěšené výsledky honů na drobnou zvěř. Bez povšimnutí zajisté nezůstane ani problematika zvěřiny. Ta se v důsledku "přizpůsobování se" našich zákonů legislativě EU ocitla v situaci, již nejvýstižněji zhodnotil jeden starý hajný, který má na starosti sběrné místo zvěřiny: "Všichni podvádíme všechny a vyhrává ten, který nerespektuje nic."

Naše legislativa musí respektovat pravidla EU

 

{mosimage}

00ROZ

Naše legislativa musí respektovat pravidla EU

Ing. David Vaca, Ph.D.

Otázky související s hygienou zvěřiny jsou častým tématem rozhovorů mezi myslivci. Téměř každý loví a v případě loveckého štěstí je mnohokrát postaven před úkol zajistit veterinární prohlídku zvěřiny, aby mohla být prodána do spotřebitelské sítě. Nejen o této problematice jsme hovořili s MVDr. Milanem Malenou, ústředním ředitelem Státní veterinární správy ČR.

Zvěřina: co požaduje naše veterinární legislativa?

 

{mosimage}

00LEG

Zvěřina: co požaduje naše veterinární legislativa?

MVDr. Milan Malena a MVDr. Jiří Drápal

Veterinární požadavky na zvěřinu, na režim manipulace s ní, na prostory, v nichž se s ní zachází, na povinnosti osob, které ji zpracovávají a uvádějí do oběhu, jsou dány zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími vyhláškami.

Kvalitní zvěřina pro domácí trh

 

{mosimage}

00ROZ

Kvalitní zvěřina pro domácí trh

Redakce

Firmy, které se u nás v současnosti věnují obchodování se zvěřinou, prošly vloni přísným sítem, jež jim "zajistila" veterinární legislativa. Vysoké nároky na hygienu při výkupu a zpracování zvěřiny způsobily nezanedbatelný pokles počtu míst schválených státní veterinární správou jako způsobilých k tomuto předmětu podnikání. Mezi nemnohé podnikatelské subjekty, které se udržely a pokračují v obchodování se zvěřinou, patří ing. Josef Kopačka z Petrovic u Sušice. Navštívili jsme jeho firmu a položili mu několik otázek.

Konference "Zvěřina - dietetická složka výživy moderního člověka"

 

{mosimage}

00VEDA

Konference "Zvěřina - dietetická složka výživy moderního člověka"

Doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc.

Výzkumný ústav živočišné výroby v Nitře uspořádal ve spolupráci se Středoevropským institutem ekologie zvěře Vídeň - Brno - Nitra dne 23. 11. 2004 mezinárodní konferenci zaměřenou na hygienu, zpracování, kvalitu a kontaminaci zvěřiny. Na konferenci nazvané "Zvěřina - dietetická složka výživy moderního člověka" se přihlásilo téměř 40 účastníků ze Slovenska, České republiky, Rakouska a Polska.

Efektivně proti škodám působeným černou zvěří

 

{mosimage}

00PRAX

Efektivně proti škodám působeným černou zvěří

Zdeněk Novák

Agro Bílá, a. s., zemědělsky hospodaří na 1218 ha půdy v Libereckém kraji. Černá zvěř na našich pozemcích každoročně působí nezanedbatelné škody, které se v posledních pěti letech staly neúnosnými. Proto jsme byli nuceni škodám bránit. Přijali jsme určitá opatření v zemědělské výrobě a rozvinuli aktivní spolupráci s myslivci z honiteb ležících na námi obhospodařovaných pozemcích.

Únorové setkání s liščaty

 

{mosimage}

00DISK

Únorové setkání s liščaty

Ing. Roman Jelínek

"Navrhuji upravit dobu lovu lišky obecné na období od 1. 6. do 15. 2. Navrhovaná doba lovu vychází z určitého etického kodexu, který uplatňujeme u ostatních druhů zvěře v době jejich péče o mláďata."

Měla by se u lišky obecné změnit doba lovu?

 

{mosimage}

00ANK

Měla by se u lišky obecné změnit doba lovu?

Redakce

Liška obecná. Šelma rozšířená na celém území státu, ve všech honitbách. Predátor, jenž svým přirozeným chováním dokáže myslivcům - chovatelům zvěře - řádně zamotat hlavu. Živočich, který nemá v našich podmínkách přirozeného nepřítele. Šiřitel nebezpečných chorob, především vztekliny. To jsou jen některé přívlastky "rezaté kmotry". Za své životní projevy a jejich důsledky si v minulosti vysloužila titul "škodná" a celoroční dobu lovu. Dnes však chápeme roli predátorů v ekosystému jinak než dříve a jejich působení posuzujeme komplexně. Také hovoříme o "ekologizaci" myslivosti a zdůrazňujeme humánní postupy při lovu. Jak lze v tomto kontextu pohlížet na celoroční dobu lovu lišek? Nebylo by na místě uvažovat o její úpravě - o vyjmutí období, kdy lišky odchovávají mláďata?

Etická a vědecká hlediska týkající se pohody zvířat a sokolnictví (II.)

 

{mosimage}

00SOK

Etická a vědecká hlediska týkající se pohody zvířat a sokolnictví (II.)

Petr Kolomazník

V lednovém čísle Světa myslivosti byla zveřejněna první část článku "Etická a vědecká hlediska týkající se pohody zvířat a sokolnictví", který je překladem příspěvku Thomase Richtera publikovaného ve zpravodaji Mezinárodní sokolnické organizace (I. A. F.) v červnu 2004. V prvním dílu článku byla věnována pozornost etické stránce sokolnictví a jeho srovnání s jinými formami chovu živočichů v zajetí, druhy lovu atd. V pokračování, jež uzavírá popisovanou problematiku, se budeme zabývat vědeckými poznatky souvisejícími se sokolnictvím, porovnáním kladů a záporů plynoucích ze sokolnictví a celkovým zhodnocením.

K vyhlášce č. 553/2004 Sb.

 

{mosimage}

00DISK

K vyhlášce č. 553/2004 Sb.

Ing. Ctirad Rakušan

Na nedostatky a chyby ve vyhlášce č. 553/2004 Sb. již upozornili ing. Zdeněk Navrátil (Svět myslivosti č. 12/2004) a RNDr. Jakub Hruška, CSc. (Svět myslivosti č. 1/2005). K jejich vyjádření je zbytečné cokoli dodávat.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku