Seminář „Předcházení škodám působeným spárkatou zvěří“

 

{mosimage}

00REP

Seminář „Předcházení škodám působeným spárkatou zvěří“ 

Redakce a Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

Ve dnech 19.-20. října t. r. se v budově Střední lesnické školy Hranice uskutečnil seminář na trvale aktuální téma: předcházení škodám působeným v lesích spárkatou zvěří. Organizátoři oslovili řadu našich odborníků, kteří buď jednotlivě, nebo v autorských kolektivech připravili celkem 15 referátů. První den semináře proběhla teoretická část, na druhý den byla naplánována exkurze do honitby Libavá (Vojenské lesy a statky ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou).

Seminář zahájili ředitel SLŠ Hranice ing. Miroslav Kutý a ing. Pavel Polák z VLS ČR, s. p., divize Lipník n. B. Moderátorem byl ing. Luděk Králíček, vedoucí oddělení myslivosti, střelectví a ekologie. Celkem bylo předneseno 11 referátů, tři přednášející se nedostavili.

Přednesené referáty

Jako první předstoupil před auditorium Karel Plaňanský, člen myslivecké komise ČMMJ s příspěvkem Výživa jelení zvěře. Přednášející seznámil přítomné se zkušenostmi s přikrmováním jelení zvěře, přičemž zdůraznil úlohu klidu, který zvěř potřebuje k tomu, aby mohla vycházet za potravou a nezdržovala se v porostech, v nichž by mohla působit škody. Pro jelení zvěř doporučil vynechat předkládání jadrných krmiv v zimě, po jejichž příjmu podle něho hrozí vznik škod. Úživnost honitby je vhodné zvyšovat zakládáním zvěřních políček. Jejich výměra by měla tvořit přinejmenším 1 % plochy honitby. Autor zmínil též zásady hygieny krmelišť.

Ing. Jan Zasadil z Lesní správy Hluboká (Lesy České republiky, s. p.) připravil referát Obora Poněšice – demonstrační objekt LČR (Svět myslivosti č. 8/2006 – pozn. red.). Účastníkům podal informace o historii tohoto oborního chovu, přírodních podmínkách, stavech chované jelení zvěře a jejich vývoji od založení obory do současnosti a představil historické i dnešní postupy uplatňované v Poněšicích ke snížení škod působených zvěří. Základem jsou především únosné stavy zvěře a bohatá nabídka potravy, díky níž zvěř omezuje své škodlivé působení v lesních porostech.

Dalším přednášejícím byl ing. Jan Jeniš z VLS ČR, s. p., divize Lipník n. B. Ve svém příspěvku Lesnické hospodaření a výkon práva myslivosti v honitbě Libavá se zamyslel nad snahou o dosažení souladu mezi lesnickou a mysliveckou praxí na základě zkušeností nabytých v honitbě, kde působí. Přednášející zdůraznil specifika honitby Libavá (pokrývá Vojenský výcvikový prostor Libavá; Svět myslivosti č. 7/2006) s rozsáhlými plochami, kde má zvěř dostatek kvalitní pastvy, není zneklidňována veřejností a má dostatek klidu. Honitba je navíc na současné poměry velmi rozlehlá (33 645 ha) a myslivecké, lesnické a zemědělské hospodaření se odehrává v režii jediného vlastníka. Takové podmínky jsou u nás zcela jedinečné. Ing. Jeniš zhodnotil též význam přezimovacích objektů, které se v honitbě Libavá dobře osvědčily pro ochranu smrkových mlazin před zimním ohryzem. V době strádání je zvěř přikrmována senáží a senem, jadrná krmiva jsou předkládána do poloviny prosince.

Doc. ing. Zabloudil, CSc., z Institutu ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické fakulty v Brně vystoupil s referátem Škody působené srnčí zvěří – vliv vývoje prostředí a potravní nároky srnčí zvěře. Autor se zmínil o potravní ekologii srnčí zvěře a zkušenostech s předcházením škodám působeným naší nejpočetnější spárkatou zvěří.

Ing. Jiří Janota z mimoňské divize VLS ČR, s. p., zrekapituloval v příspěvku Předcházení škodám působeným spárkatou zvěří na kulturních porostech u VLS Mimoň zkušenosti z honitby Ralsko (výměra 21 000 ha, Svět myslivosti č. 11/2005). Ve svém vystoupení zdůraznil odpovědnost lesníků za stav lesa a nutnost udržení odpovídající početnosti zvěře. Za významný faktor, který může mít vliv na škody působené zvěří, označil zneklidňování zvěře. K dosud používaným způsobům omezování škod působených zvěří (oplocování ohrožených polních kultur elektrickými ohradníky, používání repelentů atd.) uvedl, že mají pouze omezenou účinnost a jsou nákladné.

Velmi zajímavý byl příspěvek ing. Jiřího Šebka z mostecké firmy AT Czech, s. r. o., Sčítání spárkaté zvěře termovizní kamerou z letadel a bezpilotních prostředků. Autor představil program firmy a možnosti využití termovize pro sčítání zvěře. Informoval o připravovaném projektu, jehož výsledkem by mělo být vytvoření spolehlivé metodiky pro použití této metody.

Zástupce Ministerstva zemědělství ČR ing. Vladimír Diviš ml. hovořil o Smyslu chovatelských přehlídek ulovené zvěře.

Ing. Roman Urbanec, Ph.D., (Agrowald, s. r. o., Rožmberk nad Vltavou) se zabýval Zvyšováním úživnosti honitby pro spárkatou zvěř. Jeho příspěvek obsahoval přehled hlavních prvků zvyšování úživnosti honiteb, jimž podle přednášejícího jsou výsadba trvalých remízů, zřizování zvěřních políček, obnova trvalých travních porostů, výsadba plodonosných dřevin a další doplňkové způsoby.

Další z přednášejících – ing. Jiří Kamler, Ph.D., z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR v Brně – připravil se svými kolegy referát Potravní ekologie spárkaté zvěře a škody, které zvěř působí okusem. Ing. Kamler zdůraznil nutnost hledat cesty k omezení škod působených zvěří na lesních porostech, což je podle něho existenční součást mysliveckého hospodaření. Vliv zvěře na vegetaci hodnotil s ohledem na strukturu vegetace (potravní nabídka) a druhy zvěře.

Ing. Jiří Šíma (RIDEX s. r. o., Vrbno pod Pradědem) představil v příspěvku nazvaném Chemická ochrana lesních porostů a polních kultur proti škodám působeným zvěří aktuální nabídku repelentů použitelných při předcházení škodám. Součástí jeho vystoupení byly informace o charakteristikách jednotlivých repelentů, zhodnocení ekonomické náročnosti jejich použití a způsobech aplikace.

Posledním přednášejícím byl dr. ing. Petr Marada z Ústavu zemědělství, potravinářství a environmentální techniky Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, který se zabýval Vývojem a optimalizací systému agroenvironmentálního managementu pro potřeby prevence škod působených zvěří a pro trvale udržitelné myslivecké hospodaření v podmínkách agroekosystémů.

V diskusním bloku vystoupil kromě jiných ing. Petr Ziegrosser z Lesní správy Lány (Kancelář prezidenta republiky). Ve své prezentaci doložil na údajích o odstřelu jelení zvěře z let 1934, 1975 a 2005 neustálý trend nárůstu populace jelena lesního v ČR. Diskutující položil řečnickou otázku, že bychom se měli zamyslet nad tím, zda chceme jeleny, nebo les. Jedna z jeho poznámek směřovala k LČR, jimž vytkl, že nebyly schopny vyslat na seminář zástupce, který by vystoupil se zásadním referátem obsahujícím hodnocení současné situace z pohledu podniku a nastínil směr, jimž se hodlá podnik vydat.

Z pozvaných přednášejících na seminář nepřijeli prof. ing. Josef Hromas, CSc. (referát „Úvodní slovo k problematice škod působených zvěří”), doc. MVDr. Karel Bukovjan, CSc. („Výživa zvěře a její vliv na výši škod na lesních porostech na modelovém území obory Volský Žlab“) a ing. Jaroslav Kostečka, Ph.D. („Přezimovací obory a oblasti chovu zvěře jako nástroj ochrany lesa“). Jejich referáty jsou zahrnuty do sborníku, který obsahuje rovněž příspěvek ing. Jana Dvořáka, Ph.D., z Ústavu ochrany lesa a myslivosti Fakulty lesnické a dřevařské MZLU v Brně, nazvaný „Problematika zjišťování početních stavů populace jelena siky v regionu Plzeň-sever“.

Jak mohli účastníci semináře posoudit, jednotlivé referáty zpravidla poukázaly na možnosti aplikací různých, většinou známých přístupů vedoucích ke snížení škod působených zvěří v konkrétních podmínkách. Jako zcela nová možnost ke sčítání spárkaté zvěře bylo představeno využití termovize. 

Pokud bychom měli shrnout zásadní poznatky ze semináře, lze to provést do tří bodů:

1. je málo pravděpodobné, že se v chovech zvěře podaří objevit něco převratného, co by jednoduše odstranilo přetrvávající problémy,

2. dílčí úspěchy lze dosáhnout kombinací známých metod a jejich důsledným dodržováním,

3. každý úspěch je podmíněn množstvím práce a peněz, ne vše se podaří napoprvé.

Exkurze do honitby libavá

Na pátek 20. října připadla exkurze do honitby Libavá, kde mohli účastníci zhlédnout na různých lokalitách obnovu porostů. Na jednotlivých zastávkách bylo možné diskutovat o řešení problematiky škod v této honitbě VLS, s. p. Součástí exkurze byla též návštěva přezimovací obůrky.

Organizátoři – Česká lesnická společnost, ČMMJ, LČR, s. p., VLS ČR, s. p., SLŠ Hranice a Institut ekologie zvěře VFU v Brně - vybrali pro uspořádání semináře poměrně zajímavé a aktuální téma, o něž byl značný zájem a kdo ze zájemců se nepřihlásil v předstihu, měl smůlu. Na účastníky čekal přeplněný sál a tak se museli spokojit s nižším komfortem. Kapacitní nedostatky se projevily i večer, kdy jednotliví účastníci byli ubytováni na několika místech v Hranicích a chyběl důležitý prvek – společenský večer, na němž by se všichni setkali. Pro pořadatele budoucích akcí by to měl být podnět pro hledání místa konání s odpovídajícím technickým zázemím.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku