Úvodník 12/2006

{mosimage}

00UVOD

Úvodník

Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

Vážení čtenáři,
v říjnu letošního roku se v Hranicích na Moravě uskutečnil odborný seminář, jehož tématem bylo předcházení škodám působených spárkatou zvěří na lese (podrobnější informace na str. 4-5 tohoto čísla Světa myslivosti – pozn. red.). Již před konáním akce se ukázalo, jak je tato problematika významná a aktuální – organizátoři museli odmítnout řadu zájemců o účast. Ti, kteří měli štěstí a přihlásili se včas, si následně užívali "komfortu" beznadějně přecpaného sálu. Ke cti všech účastníků je třeba říci, že trpělivě snášeli nestandardní prostředí a pozorně poslouchali jednotlivé přednášející, referující o svých přístupech v prevenci škod působených zvěří na lese.

Snahou organizátorů bylo získat přehled o možnostech vedoucích k omezení dopadů potravního chování především spárkaté zvěře na les při zachování jejích přiměřených stavů. Osobně jsem se těšil na to, že se na konkrétních příkladech dozvím, jak se jednoduchými změnami hospodaření podařilo výrazně snížit působené škody. S takovým zázrakem však na semináři nikdo nevystoupil. Z příspěvků vyplynulo, že úroveň chovu zvěře v našich současných nejlepších volných honitbách (zpravidla Vojenských lesů a statků ČR, s. p.) je založena na nezbytné a poměrně výrazné redukci početních stavů zvěře. A to se v těchto honitbách myslivecky hospodaří v naprosto unikátním prostředí: je v nich omezeno zneklidňování zvěře, jež se může pást na obrovských plochách luk a má k dispozici množství okusových dřevin rostoucích mimo hospodářský les. Přesto bylo i v takových podmínkách nutné redukovat stavy zvěře. Nutno podotknout, že uživatelé těchto velkých honiteb si mohli dovolit "luxus" šetřit nadějné trofejové kusy a situaci využili k úpravě poměru pohlaví a věkové struktury zvěře. Aspekt nutné redukce stavů a dosažení optimálního poměru pohlaví a věkové struktury zvěře se táhl jako červená nit téměř všemi příspěvky. Je zřejmé, že jde o základní předpoklad souladu mezi zvěří a lesem. Zjednodušeně řečeno: lesní dřeviny nabízejí zvěři v určitých obdobích to nejlepší, co může najít jako zdroj potravy, a my ji těžko přesvědčíme, aby se pásla na něčem horším ...
Tím se ovšem dostávám k odpovědnosti uživatelů honiteb za škody na lese způsobené zvěří. Je zřejmé, že dokud mezi subjekty obhospodařujícími honitby nepřevládne ochota přizpůsobit stavy zvěře úživnosti prostředí, je zbytečné se jakkoliv snažit o zlepšení jejích ostatních podmínek. Tímto konstatováním rozhodně nechci svalovat veškerou odpovědnost na uživatele honiteb – jsem přesvědčen, že lesnické a zemědělské hospodaření, turistická zátěž prostředí a další faktory mohou výrazně ovlivnit výši vzniklých škod. Přiznejme si však, že řadu věcí nelze změnit a prostředí honitby je předem dané. Možnosti nápravy tudíž musíme hledat v prvé řadě ve své práci. Není možné připustit poškození lesních dřevin s tím, že k němu nemuselo dojít, kdyby … (se stromy netěžily a nevysazovaly, honitbou se nám neprocházeli turisté, zemědělci pro nás osévali políčka atd.).
Z našich mysliveckých aktivit má určitě největší význam lov a přikrmování zvěře. Zodpovědný přístup k lovu musí vycházet z výsledků objektivního sčítání zvěře, ze zhodnocení stavu vegetace a z předpokladu zachování optimální struktury populace. V jeho zájmu je též třeba omezit stresování zvěře a její soustřeďování do rizikových oblastí. Lovit bychom proto měli zejména na místech, kde hrozí největší škody působené zvěří, přičemž té bychom měli dopřát dostatek klidu k přijímání přirozené potravy. Zkusme se zamyslet nad tím, čím se živí zvěř, která nemůže kvůli stálé přítomnosti lovců v honitbě vycházet pravidelně z lesa na pastvu, a to ani v noci. Jak se zvýší její potřeba, pokud jí v zimě nedopřejeme klid? Co udělá, když jí z nesprávného přikrmování není "dobře od žaludku"? Dvěma pilíři, na nichž stojí soužití zvěře a lesa, je včasné splnění plánu lovu v odpovídající struktuře při respektování potřeb zvěře a bezchybné přikrmování zvěře. Nečekejme proto na zázračné objevy a snažme se tyto pilíře co nejvíce zpevnit. Zároveň zlepšujme ostatní podmínky v honitbě, které se projeví v delším časovém horizontu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku