Archiv časopisu Svět myslivosti

Číslo 6 (2009)

Úvodník 6/2009

Ing. Zdeněk Navrátil

Vážení čtenáři,
současný zákon o myslivosti definuje myslivost jako:
-    soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a
-    spolkovou činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví.


„Rekreační myslivost“ z pohledu ekonomiky a efektivity hospodaření se zvěří

Doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D., a Ing. Radim Plhal

Evropská civilizace se za posledních 50 let výrazně změnila. Především došlo ke stěhování obyvatelstva z venkova do měst a k úbytku osob zaměstnaných v zemědělství a lesnictví. Stále více lidí žije v městských aglomeracích, pracuje na úřadech, ve státních či soukromých firmách atd. a přírodu vnímá pouze jako místo pro příležitostnou rekreaci. Myslivost je pro většinovou populaci okrajovou záležitostí, veřejnost myslivcům v lepším případě nerozumí a nezajímají ji, v tom horším k nim má odmítavý vztah. Do budoucna nás myslivce čeká nelehká cesta obhájit vlastní existenci před veřejností. Situaci nám komplikuje fakt, že myslivecká populace stárne, mladých zájemců o myslivost je málo, a pokud se objeví, mnohdy se nedostanou k výkonu myslivosti v honitbách.

Lze ve volných honitbách myslivecky hospodařit?

Petr Žaba

Článek Ing. Radima Plhala a doc. Ing. Jiřího Kamlera, Ph.D., „Jaké stavy zvěře je snadné udržovat, aneb kapři si sami rybník nevypustí“ (Svět myslivosti č. 4/2009), zejména jeho závěr opřený o Ing. Petra Ziegrossera, nám nedává mnoho nadějí obhájit před veřejností „naše myslivecké hospodaření“. Nic z toho, co je v článku uvedeno, nelze bohužel ani v nejmenším zpochybnit. O to větší by měla být naše snaha změnit současný stav.

Deklarace o myslivosti v České republice

Redakce

V květnovém čísle Světa myslivosti jsme informovali o Shromáždění myslivců ČR, které proběhlo 14. března t. r. ve Velkém Meziříčí. Organizátor akce, jímž byla Unie mysliveckých organizací ČR, přislíbila ústy svých představitelů připravit na základě jednání „Deklaraci o myslivosti v ČR“, která se stane základem otevřeného dopisu ministru zemědělství a poslancům Parlamentu ČR a petiční akce mezi myslivci a příznivci myslivců. Deklaraci jsme se v rámci diskuse rozhodli zveřejnit v celém znění.

Co chutná bobrům v létě

Mgr. Jarmila Krojerová, Ph.D., Mgr. Miroslava Barančeková Ph.D., Ing. Josef Pubal

Návratu bobra na naše území a jeho šíření v posledních několika letech bylo ve Světě myslivosti v minulosti věnováno několik příspěvků (např. ve Světě myslivosti č. 3/2005). Ke čtenářům se také dostala informace o situaci v Polsku, kde byl v r. 2003 povolen regulační odstřel bobrů (Svět myslivosti č. 6/2005). Bobr u nás v současnosti nemá přirozené nepřátele (vlk, medvěd) a projevy jeho přirozeného chování mohou někdy působit lidem problémy. Před přijetím případných regulačních opatření je však nutné dokonale prozkoumat všechny aspekty života bobrů.

Vítané druhy, či vetřelci? (I.) – Ptáci hrabaví

Prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.

Nepůvodní druhy představují součást naší flóry a fauny již řadu století. U některých z nich si jejich cizí původ ani neuvědomujeme, protože se staly takřka nedílnou součástí naší přírody – z rostlin např. některé lesní dřeviny, z živočichů třeba pstruh duhový, králík divoký či ondatra pižmová. Jiné působí na své okolí agresivně a mění celý charakter biotopů, např. bolševník velkolepý či křídlatka. Něco podobného platí i pro druhy živočišné. Cizí druhy raků likvidují domácí račí populace, a to ani ne třeba fyzicky, ale přenosem račího moru. Prudce se šířící norek americký je na říčních březích nebezpečným predátorem raků, obojživelníků, ale i ptáků, a potravním i stanovištním konkurentem našich původních druhů, třeba vydry říční či hranostaje. Takové invazivní nepůvodní druhy svým šířením ohrožují biologickou diverzitu (druhovou bohatost) naší přírody. Jak je na tom v tomto smyslu naše ptačí fauna?

Odezva na článek „Mortalita spárkaté zvěře na pozemních komunikacích“ (Svět myslivosti č. 1/2009)

Redakce

Článek o úmrtnosti spárkaté zvěře na pozemních komunikacích, uveřejněný v 1. čísle letošního ročníku Světa myslivosti, jehož autorem je Ing. Tomáš Kušta, vzbudil pozornost v sousedním Německu. Člen předsednictva Zemského mysliveckého svazu v Sasku (Landesjagdverband Sachsen, e. V.) prof. dr. Dieter Rost nám zaslal dopis, v němž upozorňuje na zcela nový typ odrazek, v současné době zkoušených v okrese Budyšín. Jejich vynálezcem je Ing. Konrad Löhnert z Bayreuthu.

Několik poznámek ke kladení srnčat, k prvním dnům jejich života a ke ztrátám na srnčatech působených

Pavel Scherer

Symbolem června, měsíce myslivosti, je malé srnče. Velká část srnčat však přichází na svět již v květnu (zejména v jeho druhé polovině), zcela výjimečně v dubnu a opožděně též v červenci. Jak probíhá kladení, co prožívá nové srnčí pokolení v prvních dnech svého života a proč je člověk jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících ztráty na srnčatech?


Rarita roku 2009 – I. kolo

Redakce

V květnu se rozběhl III. ročník oblíbené soutěže Rarita roku o nejzajímavější abnormální srnčí trofej pořádané redakcí Světa myslivosti. V I. kole se střetlo 15 trofejí – 13 z českých honiteb a dvě ze Slovenska. Naši čtenáři budou moci také letos obdivovat desítku nejlepších trofejí z každého kola a na konci soutěže samozřejmě i finalové trofeje.

Jarní Field Trialová sezóna Českého pointer a setter klubu

Roman Sedláček

Český pointer a setter klub (ČPSK) připravuje každoročně nejen pro své členy mnoho pracovních zkoušek podle národních zkušebních řádů a též řadu Field Trialových (FT) soutěží podle mezinárodních zkušebních řádů FCI. Angličtí ohaři by měli být specialisty na polní práci, což mají šanci prokázat především na posledně jmenovaných soutěžích.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku