Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 10/00

AKTUALITY Z DOMOVA

INFORMAČNÍ PULT ÚZPI SE ROZJÍŽDÍ

Téměř 300 dotazů na téma zemědělství zodpověděli za poslední dva měsíce odborníci prostřednictvím takzvaného informačního pultu, který byl jako služba veřejnosti zprovozněn v rámci Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI) 19. května letošního roku. “Počet dotazů neustále roste a v současné době již zaznamenáváme přibližně dvanáct požadavků denně,” komentoval dynamiku informačního pultu vedoucí sekce podpory výzkumu a poradenství ÚZPI Martin Mistr.

AKTUALITY ZE SVĚTA

BAVORSKÉ STÁTNÍ LESY NEBUDOU PRIVATIZOVAT SVÉ MECHANIZAČNÍ ZÁVODY

Správa státních lesů Bavorska má dlouhodobě ve své organizační struktuře začleněny čtyři specializované mechanizační závody, poskytující technické služby svým lesním závodům. Jejich pracovní zaměření se v průběhu let vyvíjelo. V poválečných letech to byla mechanizovaná příprava půdy, brzy na to výstavba a údržba lesních cest, později pak přibylo strojní odkorňování dříví. Na počátku 90. let započala éra orientace na vysoce mechanizované těžební technologie vlastními těžebními stroji. 23. května 2000 rozhodla bavorská ministerská rada, že lesní mechanizační závody nebudou privatizovány a zrušila tak své usnesení z roku 1995, které privatizaci předpokládalo. K tomuto rozhodnutí dospěla po ne příliš příznivých zkušenostech s ověřováním privatizace a na základě stanoviska bavorského ministerstva financí a jiných orgánů. Současně byla představena nová koncepce pro mechanizační závody státních lesů a argumenty pro jejich zachování:

Editorial 10/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

v úvodu dnešního čísla Lesnické práce jsme vzpomněli výročí několika významných českých lesníků - Prof. Ing. Jaroslava Beneše, DrSc., Prof. Ing. Bohuslava Polanského, DrSc. a Prof. Ing. RTDr. Dr. h. c. Bohumila Doležala, DrSc. Při přečtení jejich krátkých medailonků si nelze neuvědomit, jak je odkaz těchto velikánů stále živý.

PROFESOR JAROSLAV BENEŠ PĚTASEDMDESÁTILETÝ

Prof. Ing. Jaroslav Herynek, CSc.,jménem spolupracovníků a žáků

Pan Prof. Ing. Jaroslav Beneš, DrSc. se narodil 26. března 1925 v Budči na Českomoravské vrchovině. Reálné gymnázium navštěvoval v Novém Městě na Moravě a úspěšně jej ukončil maturitou v r. 1944. Vysokoškolské studium absolvoval na bývalé VŠZ v Brně na oboru lesnickém, kde složil státní závěrečnou zkoušku v r. 1950. Zde působil jako odborný asistent na bývalé Katedře inženýrských staveb lesnických a hrazení bystřin pod vedením Prof. L. Skatuly. Zde také absolvoval vědeckou aspiranturu v letech 1951-1954. Odborně a vědecky se věnoval závažnému a rozsáhlému oboru zpřístupňování lesů, včetně všech objektů a účelových staveb a zařízení. Svoji kandidátskou disertační práci na téma “Návrh směrnic pro projektování lesních skladů” úspěšně obhájil před vědeckou radou Lesnické fakulty v Praze.

ŽIVOTNÍ JUBILEUM DĚKANA LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ FAKULTY MZLU V BRNĚ

Vedení LDF MZLU v Brně

Dne 12. června 2000 se dožil šedesáti let děkan LDF MZLU v Brně Doc. Ing. Ladislav Slonek, CSc. Rodákem je z Vysočiny, ze Sněžného v okrese Žďár nad Sázavou. Základní školu absolvoval v letech 1946-1954 ve Sněžném a v Novém Městě na Moravě, střední školu s maturitou v letech 1954-1957 a Vysokou školu zemědělskou v Brně, lesnickou fakultu pak v letech 1957-1962.

KAREL LANKAŠ SEDMDESÁTILETÝ

PhDr. Milan Janoušek, ředitel

Dne 8. září 2000 se oslavil sedmdesát let středoškolský profesor Karel Lankaš, emeritní ředitel šluknovských lesnických škol, na slovo vzatý myslivec a lesník, vynikající odborný učitel.

MALÁ KYTIČKA PRO PANA PROFESORA JANA JENÍKA

Zdeněk Kadlus

První číslo letošního ročníku Lesnické práce připomenulo ke dni 6. ledna sedmdesáté narozeniny Prof. Ing. Jana Jeníka, CSc. Přes své původně lesnické vzdělání však vešel jako světově uznávaný geobotanik a ekolog spíše do povědomí “univerzitních kruhů”. Za svou celoživotní práci se jubilant dočkal mnoha uznání a ocenění, o jednom však neví a touto cestou je mu předáváno.

VZPOMÍNKA NA PROF. BOHUSLAVA POLANSKÉHO

Ing. Vojtěch Richtár, CSc.

Český lesník, vynikající vědec širokého obzoru, vysokoškolský profesor a odborný spisovatel Bohuslav Polanský se narodil 26. října 1901 ve Žďárci u Tišnova v rodině učitele, ale obecnou školu navštěvoval v malé obci Svinošice u Brna. Poté studoval na české reálce v Brně, kde v roce 1920 maturoval. Již v tomto roce zahájil svá vysokoškolská studia na lesnickém odboru nově založené Vysoké školy zemědělské v Brně, kterou ukončil s diplomem lesního inženýra v roce 1924.

VZPOMÍNKA NA PROFESORA BOHUMILA DOLEŽALA

Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc., Ing. Truhlář, CSc.

Každého, kdo jej znal, zarmoutila zpráva, že 3. srpna 2000 zemřel ve věku 89 let Prof. Ing. RTDr. Dr. h. c. Bohumil Doležal, DrSc., emeritní profesor hospodářské úpravy lesů Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.

LESY BOREÁLNÍHO A MÍRNÉHO PÁSMA

Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

V pololetí roku 2000 byla pod patronací FAO dokončena zpráva “Lesní zdroje Evropy, Společenství nezávislých států, Severní Ameriky, Austrálie, Japonska a Nového Zélandu”, která je výsledkem práce expertní skupiny, vytvořené v roce 1996 v Kotce ve Finsku. Zpráva, přispívající k inventarizaci lesů celého světa, byla vypracována na základě podrobných dotazníků rozeslaných 55 státům a analýzy expertů pracovní skupiny Lesnické ekonomiky a statistiky, součásti Evropské lesnické komise FAO a Timber Committee v Ženevě. Zpráva na 445 stranách a v 80 přehledných tabulkách charakterizuje s dosud nebývalou aktuálností a přesností lesní zdroje boreálního a mírného pásma (údaje pocházejí zpravidla z let 1990-1997). Zpracování tak komplexního materiálu bylo komplikovanou a pracnou záležitostí nejen vzhledem k velikému objemu zpracovávaných dat, ale i k rozdílům v terminologii používané v jednotlivých státech.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.