Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 11/00

AKTUALITY Z DOMOVA

ŠKOLKAŘI SE SEŠLI V OSTRAVICI

Firma Silvaco, a. s., uspořádala dne 19. 9. t. r. již druhý ročník setkání školkařů, akce spojené s prezentací výrobků určených pro potřeby práce v lesních školkách. V loňském roce se školkařský den konal v Novém Městě pod Smrkem ve školkách společnosti Dendria, letos byla hostitelem školka Mlýn, patřící a. s. Lesy Frýdek-Místek, divizi Ostravice. Účastníky, zejména praktické školkaře a pracovníky výzkumu, přivítal ředitel společnosti Lesy Frýdek-Místek, a. s., Ing. Ivan Vlček, CSc., který popřál celé akci hodně zdaru a poděkoval všem organizátorům, zejména místnímu školkaři Ivanu Haškovi za práci, kterou při přípravě setkání odvedli.

AKTUALITY ZE SVĚTA

POKLES PRODEJNOSTI DŘÍVÍ NÁSLEDKEM HNILOB

Čtyři roky po kůrovcové kalamitě v Blue Mountains v Oregonu bylo zkoumáno, jaké druhy dřevokazných hub napadly kůrovci usmrcené douglasky (Pseudotsuga menziesii) a jedle obrovské (Abies grandis) a jak následkem hnilob poklesla prodejnost dříví z těchto dřevin. Konstatováno bylo, že na rozdíl od obecného očekávání nebylo znehodnocení jedle obrovské zdaleka tak významné jako u douglasky.

Podle Oregon State University

Biennial Bibliography 1996-98, Sim

Editorial 11/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

dnešní číslo Lesnické práce zahajuje V. Simanov obecnější úvahou o marketingu lesních produktů a služeb. Stěžejní lesopolitickou událostí letošního roku - XXI. kongresem IUFRO - se zabývá ve svém článku L. Šišák. Zprávu OSN věnovanou hodnocení vztahu lidstva a životního prostředí - Lidé a ekosystémy: napjaté pletivo života - glosuje ve svém příspěvku I. Míchal. Z oblasti ekonomiky stojí za pozornost informace z Výroční zprávy s. p. LČR za rok 1999, které ve zkrácené podobě připravil J. Duha.

NÁŠ ZÁKAZNÍK - NÁŠ PÁN

Prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc. - Fakulta lesnická s dřevařská MZLU Brno

Základem úspěšné marketingové strategie jakékoliv firmy je aktivně a kreativně naslouchat potřebám a přáním zákazníků, a starat se o jejich spokojenost. Každý zákazník je přitom originální až kuriózní, a proto na něj nemusí platit obecná interpretace skupinových potřeb, získaná průzkumem trhu. Naopak lze říci, že v individuálních požadavcích zákazníků nemusí být o překvapení nouze.

LESY A SPOLEČNOST: ÚLOHA VÝZKUMU

XXI. světový kongres IUFRO - Mezinárodního svazu lesnických výzkumných ústavů

Doc. Ing. Luděk Šišák, CSc. - Lesnická fakulta ČZU Brno, zástupce ČR v mezinárodním výboru IUFRO

Ve dnech 6. 8.-12. 8. 2000 se odehrála v hlavním městě Malajsie Kuala Lumpuru nejvýznamnější světová lesnická odborná a politická událost posledních pěti let - XXI. světový kongres Mezinárodního svazu lesnických výzkumných ústavů (International Union of Forest Research Organisations - IUFRO). Kongres se konal v ultramoderním komplexu budov světového obchodního centra v Kuala Lumpuru “Putra World Trade Center” a byl největší akcí, která se v Malajsii kdy konala. Poprvé byl světový kongres organizován v rozvojové zemi a ta se takového úkolu zhostila se ctí.

LIDÉ A EKOSYSTÉMY: NAPJATÉ PLETIVO ŽIVOTA

Ing. Igor Míchal, CSc.

Za účasti českého ministra životního prostředí a hlavního editora Gregory Mocka z Ústavu pro světové zdroje z USA bylo v září v Praze představeno české vydání publikace “Světové zdroje 2000-2001. Lidé a ekosystémy: napjaté pletivo života” (People and Ecosystems: The Fraying of Life). Tato kniha je od roku 1986 již devátou pravidelnou zprávou věnovanou hodnocení vztahu lidstva a životního prostředí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA s. p. LESY ČR ZA ROK 1999

Připravil Ing. Jan Duha

Výroční zpráva LČR, s. p., (dále jen LČR) za rok 1999 byla schválena počátkem července a její první výtisky se do rukou čtenářů dostaly ve třetí srpnové dekádě. Pro širokou obec čtenářů Lesnické práce uvádíme výtah z jednotlivých kapitol, který zejména v tabulkách dokumentuje dlouhodobé vývojové trendy podniku.

NAJDE DOUGLASKA VĚTŠÍ UPLATNĚNÍ V NAŠICH LESÍCH?

Dr. Ing. Vladimír Dolejský

Veřejnost je velmi citlivá ke všem projevům nepřirozenosti v lesích. Často jsou zásahy lesníka přijímány návštěvníky lesa nepříznivě. Zejména městská veřejnost je silně ovlivňována “aktuálními tématy” ekologů. Lesníci vidí, kromě všech známých mimoprodukčních funkcí, také produkční funkci lesa. Vidí les jako objekt lesní výroby, lidské tvorby, jejímž cílem je dodat společnosti potřebné produkty.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ BIOTECHNOLOGICKÝCH METOD V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

RNDr. Jana Malá, CSc., RNDr. Petr Šíma, CSc. - Oddělení biotechnologie lesních dřevin, VÚLHM Jíloviště-Strnady

Oddělení biotechnologie lesních dřevin VÚLHM studuje problematiku množení vybraných lesních dřevin biotechnologickými postupy, zejména těch druhů a jejich regionálních a dílčích populací, které jsou ohroženy, nebo které se nedaří z jakýchkoliv příčin v dostatečné míře generativně reprodukovat. Výsadbový materiál získaný těmito postupy a dopěstovaný v dostatečném množství je k dispozici pro pracoviště, která se zabývají množením pro praktické účely lesního provozu, ve specifických případech může být poskytnut přímo vlastníkům lesa. Pro vlastníky lesa je rozhodující především jakost výsadbového materiálu vypěstovaného in vitro. Genetická kvalita tohoto materiálu je zaručena využitím materiálu pro mikropropagaci z výběrových nebo šlechtitelských stromů, které se vyznačují cennými fenotypovými znaky, a dodržením vhodného počtu klonů při přípravě syntetické populace. Zárukou morfologické kvality výpěstků je dodržení technologických postupů při dopěstování sazenic.

RŮST LESNÍCH STROMŮ VYPĚSTOVANÝCH IN VITRO Z ORGÁNOVÝCH KULTUR A ZE SOMATICKÝCH EMBRYÍ

Prof. Ing. Vladimír Chalupa, DrSc. - Lesnická fakulta ČZU v Praze

Reprodukce lesních stromů in vitro umožňuje rychlé rozmnožování elitních stromů a populací, které mají cenné genetické vlastnosti. Rozmnožování lesních dřevin in vitro hraje významnou úlohu při realizaci šlechtitelských programů a při záchraně genofondu ohrožených stromů a populací lesních dřevin.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.