Archiv časopisu Svět myslivosti

číslo 5 (2010)

Úvodník 5/2010

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vážení čtenáři,
v tomto čísle našeho časopisu věnujeme poměrně dost prostoru tématu veletrhů a výstav, jejichž frekvence bývá na jaře pravidelně vyšší než v jiných ročních obdobích. Kromě článku o novinkách z veletrhu IWA v Norimberku, reportáže z veletrhu Fehova pořádaného v Budapešti či informací z přehlídek trofejí z různých míst ČR přinášíme rozsáhlejší materiál o tzv. Světové výstavě vývoje myslivosti a lovectví, která proběhla v druhé polovině března v Brně a též vzpomínku na I. mezinárodní loveckou výstavu zorganizovanou ve Vídni v r. 1910. Poslední dvě akce spojil záměr organizátorů první z nich – uspořádat po sto letech od konání vídeňské výstavy jako vzpomínku důstojnou akci stejných, ne-li lepších parametrů.


Veletrh Silva Regina 2010 a Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví

Ing. David Vaca, Ph.D., Ing. Martina Hartová a Ing. Vlastimil Hart, Ph.D.

Po dvou letech brněnské výstaviště opět přivítalo lesníky a myslivce na mezinárodním lesnicko-mysliveckém veletrhu Silva Regina, který se letos konal ve dnech 21.–25. března. Ve stejném termínu poprvé proběhl i veletrh Rybaření. Pro mysliveckou veřejnost však měla být hlavním lákadlem Světová výstava vývoje myslivosti a lovectví, která začala stejně jako Silva Regina 21. března, ale končila o tři dny později – 28. března.

Sto let od I. mezinárodní lovecké výstavy

Ing. Ctirad Rakušan a redakce

Před sto lety, 7. května 1910, se otevřely brány I. mezinárodní lovecké výstavy ve Vídni. Předcházelo jí několik menších výstav obdobného obsahu regionálního, zemského nebo pouze místního významu. Vídeňská výstava byla v té době největší, první s mezinárodní účastí, a byla uspořádána pod záštitou rakousko-uherského císaře Františka Josefa I., nadšeného lovce, v roce jeho osmdesátých narozenin.

Karty na stůl!

Redakce

Ve dnech 28.–29. května t. r. proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále PSP). Do funkčního období PSP, která vzejde z letošních voleb, spadá rok 2013, v němž bude končit současné desetileté období na pronájem honiteb. Redakce oslovila představitele šesti parlamentních a dvou neparlamentních stran a položila jim otázky, které si myslivci často kladou v souvislosti s novelizací zákona o myslivosti, po níž volá část vlastníků honebních pozemků. Stranou pozornosti však nezůstala ani další myslivecká témata.

Nová Myslivecká rada ministra zemědělství

Ing. David Vaca, Ph.D.

Ve středu 31. března t. r. ministr zemědělství Ing. Jakub Šebesta slavnostně jmenoval novou Mysliveckou radu ministra zemědělství (dále Mysliveckou radu), zřízenou dne 9. února 2010 ve smyslu § 57 odst. 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. Jmenovací dekrety převzalo devět z dvanácti členů nového poradního sboru ministra.

Sazebník minimálních hodnot neoprávněně ulovené zvěře podle druhu, pohlaví a věku

Redakce

Ministerstvo zemědělství ČR připravilo sazebník minimálních hodnot neoprávněně ulovené zvěře podle druhu, pohlaví a věku. Hodnota zvěře je určena prostřednictvím minimálních nákladů na vrácení jedince téhož druhu do honitby, tj. uvedení věci do původního stavu. Pro celkovou hodnotu trofejové zvěře je nutné připočítat i hodnotu trofeje. Materiál má pomoci Policii ČR při řešení případů pytláctví.

Stanovení výše lovu na základě stavu ekosystému

Petr Žaba

Národní lesnický program II (NLP II), schválený usnesením vlády ČR, ukládá kromě jiného dosáhnout vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří. Realizaci tohoto úkolu, který je zařazen v NLP II jako klíčová akce 11 (KA 11), podrobně představil Ing. Miroslav Sloup v únorovém čísle Světa myslivosti. V tomtéž čísle našeho časopisu doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D., přes pozitivní přínos práce expertní skupiny pro řešení KA 11 upozorňuje na problémy realizace nově navrhované metodiky plánování lovu. Oba autoři výstižně popisují současný stav mysliveckého plánování, oprávněnou kritiku nepřiměřeného tlaku zvěře na les v některých oblastech i nutnost změny. Jako lesník a myslivec tuto situaci vnímám a jako praktik si myslím, že lze najít způsob, jak uvést do praxe stanovení výše lovu na základě stavu ekosystému. Je však nutné provést několik kroků.

Seminář „Management drobné zvěře“

Ing. Jarmila Matoušková a Ing. Martin Ernst, Ph.D.

V areálu zámku Doloplazy, který spravuje stejnojmenná obec na Prostějovsku, se 17. dubna t. r. konal seminář „Management drobné zvěře“. Akci pořádala Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně (dále LDF MENDELU Brno) ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem ČMMJ Prostějov (dále OMS Prostějov). Na semináři bylo předneseno 13 referátů 12 autorů z ČR, jimž naslouchalo 103 účastníků.

Věková a pohlavní struktura populace zajíce polního v honitbách Hané a jižní Moravy

Ing. Jarmila Matoušková, Ing. Martin Ernst, Ph.D., RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Zajíc je druh, jehož vznik spadá do mladšího eocénu, tj. do doby před 40–50 milióny let. Je nemožné posoudit, jakou proměnlivostí podmínek musel za dobu své existence projít, nicméně délka uvedeného časového období svědčí o tom, že je druhem poměrně adaptabilním. Jeho výskyt dokázal velmi zásadně narušit až člověk. Od 60. let 20. století je v celé Evropě pozorováno snižování početních stavů zajíce, pro ilustraci může sloužit porovnání let 1973, kdy bylo v ČR uloveno 1 214 000 zajíců, a 1997, kdy počet ulovených zajíců činil pouze 35 691. Ve srovnání s r. 1997 u nás v posledních letech úlovky zajíců mírně narostly (104 518 kusů v r. 2008), ale s dobou před přibližně 40 lety jsou nesrovnatelné.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku