Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 11/07

ÚVODNÍK

Ing. Jan Dvořák, Ph.D.

Vážení čtenáři,

nikomu z nás není jistě neznámé znění prvního odstavce § 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, týkající se chovu a zušlechťování zvěře: „Chovem zvěře se rozumějí odborné zásahy sledující určité vymezené biologické cíle, zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální stav.“ K dosažení výše stanovených cílů používá myslivecká praxe různé, více či méně účinné prostředky. Tyto prostředky, v mnoha případech po desetiletí užívání již zaběhnuté, se při hospodaření v honitbách stávají stálými a neměnnými. Při konfrontaci s moderními poznatky vědy a výzkumu však často „berou za své“. Ke zprostředkování nových vědeckých poznatků zájemcům z praxe se nejen u nás pořádají semináře, konference a další setkání. Akcí zaměřených na biologii a chov jednotlivých druhů zvěře a témata související s myslivostí proběhlo v minulosti nespočet.

Seminář „Jelen sika v západních Čechách“

Ing. David Vaca, Ph.D.

Vojenské lesy a statky ČR (VLS), s. p., divize Karlovy Vary, ve své rozsáhlé režijní honitbě Hradiště (33 445 ha), pokrývající stejnojmenný vojenský výcvikový prostor, dlouhodobě „bojují“ s vysokými stavy siky japonského. Ve spolupráci s Českou lesnickou společností, Střední lesnickou školou ve Žluticích (SLŠ Žlutice) a pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR (MZe) uspořádaly ve dnech 7.-8. září t. r. seminář zaměřený na praktické zkušenosti s hospodařením se sikou japonským především v oblastech Karlovarska a Plzeňska, a to jak z pohledu mysliveckého a lesnického, tak z hlediska vlastníka lesa a státní správy. Teoretická část semináře proběhla v budově SLŠ Žlutice, exkurze zavedla účastníky do honitby Hradiště.

Se sikou nás čekají ještě perné chvíle

připravil ing. David Vaca, Ph.D.

„Za těch 30 let, co uplynulo od doby, kdy jsme v západních Čechách vedli výzkum týkající se siků, se toho moc nezměnilo. Akorát, že si na semináři už nikdo neříkal „soudruhu“ a že siků je dnes několikanásobně více než tehdy,“ říká prof. ing. Luděk Bartoš, DrSc., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. Jeho referát na žlutickém semináři vyvolal u účastníků velkou pozornost. Mezinárodně uznávaného odborníka na biologii jelenovitých jsme požádali o rozhovor, v němž jsme se ho zeptali na srovnání situace u nás před 30 lety a dnes. 

Rarita roku - VI. kolo a velké finále

V říjnu skončila šestým kolem základní část soutěže Rarita roku 2007. Stále rostoucí zájem o soutěž se projevil v počtu přihlášených trofejí, jichž bylo tentokrát 73. Porotci měli za úkol opět vybrat nejlepší trofej pro velké finále.

Co je sele, co lončák a jak je rozeznáme?

Ing. Petr Ziegrosser

Naháňka končí, na výřadu leží menší i větší kusy černé zvěře. Menší jsou selata, větší lončáci, napadne automaticky většinu myslivců. Že to nemusí vždy platit, spolehlivě zjistíme až po kontrole chrupu.

Proč bychom měli znát stáří ulovených divočáků?

Ing. Martin Žižka, Ph.D.

Ministerstvo zemědělství považuje za velmi důležité sledovat na úrovni honiteb věkovou strukturu úlovků prasete divokého, která napoví mnohé o trendech v populaci tohoto druhu zvěře. Z tohoto důvodu se MZe rozhodlo podpořit vydání praktické příručky k rychlému určení věku uloveného kusu černé zvěře.

Management populací jelence běloocasého v městských a příměstských oblastech USA

Prof. dr. Robert J. Warren1 a prof. ing. Luděk Bartoš, DrSc.2

V mnoha městských a příměstských oblastech USA se v posledních letech významně přemnožil jelenec běloocasý. Pro regulaci početnosti „městských“ populací této zvěře se využívá několik metod – od odstřelu lovci z řad veřejnosti přes odstřel profesionálními lovci, odchyt a usmrcení zvěře, odchyt zvěře a její přemístění do jiné oblasti až po chemickou regulaci plodnosti zvěře. Jednotlivé metody se od sebe liší finančními náklady, vlivem na velikost populace zvěře a také tím, jak jsou komplikované z hlediska právního a politického.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti

Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti jepovinným smluvním pojištěním, nařízeným zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Cílem mého příspěvku je představit tento typ pojištění a porovnat podmínky pojišťoven, které mají „pojištění pro myslivce“ ve své nabídce.

Co čekáme od pojištění odpovědnosti?

Ing. Jiří Kamler, Ph.D.

Postupně se rozbíhá období společných lovů. S množstvím vystřelených nábojů zpravidla bohužel stoupá i počet vážných zranění osob a narůstají hmotné škody. Mezi hlavní příčiny neštěstí při lovu patří neopatrné zacházení se zbraněmi, podcenění rizik, únava, lovecká horečka, nedokonalost našich smyslů a v určitých případech i zcela neočekávaná souhra nepříznivých okolností. Proti následkům takových případů se pojišťujeme.

Klub sokolníků ČMMJ slaví 40. výročí založení

Redakce

Ve středu 10. října t. r. bylo v Opočně zahájeno tradiční mezinárodní sokolnické setkání, největší akce pořádaná Klubem sokolníků ČMMJ (více informací přineseme v některém z příštích čísel Světa myslivosti). U příležitosti 40 let své existence připravil klub v opočenském letohrádku tematickou výstavu. Její návštěvníci si mohli prohlédnout nejrůznější archiválie mající vztah ke vzniku klubu, jeho členům a činnosti v minulosti i současnosti. Stranou nezůstaly informace o historii sokolnictví u nás i ve světě. Vernisáže se kromě jiných zúčastnili někteří ze zakládajících členů klubu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku