Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 1/02

PODÍL JEDLE BĚLOKORÉ VE VÝHLEDOVÝCH CÍLECH OBNOVY LESA U LČR

Ing. Pavel Indra - Lesy ČR, s. p., ředitelství

Jedle bělokorá byla v dávné minulosti na území dnešní ČR nejrozšířenější jehličnatou dřevinou a zaujímala 20 % rozlohy našich lesů. Vyskytovala se ve smíšených listnatých lesích od pahorkatin až po horské polohy. Smíšené porosty s jedlí se řadily svojí výstavbou a dynamikou mezi nejsložitější lesní ekosystémy.

ODUMÍRÁNÍ SMRKOVÝCH POROSTŮ V OBLASTI SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY

Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., Ing. Jan Liška, RNDr. František Soukup, CSc. VÚLHM Jíloviště-Strnady

V podmínkách českých zemí je fenomén “odumírání” (někdy používán rovněž termín “hynutí”) smrčin známý již velmi dlouhou dobu a s jeho výraznými projevy se u nás setkáváme od 70. let dvacátého století. Také v ostatních evropských státech je tento jev známý (s různou intenzitou výskytu v jednotlivých zemích). Je přirozené, že v naznačeném poměrně dlouhém časovém období a na tak rozsáhlé ploše nejde a ani nemůže jít o projevy působení shodných škodlivých vlivů či činitelů. V jednotlivých případech, často časově i prostorově značně oddělených, působily a působí různé predispoziční i mortalitní typy stresorů. O jejich druzích, roli, vzájemných interakcích a setrvačnosti působení jsme doposud informováni stále nedokonale.

DLOUHODOBÁ ACIDIFIKACE A NUTRIČNÍ DEGRADACE LESNÍCH PŮD

Jakub Hruška1, Emil Cienciala2, Pavel Moravčík2, Tomáš Navrátil1, Jan Hofmeister1 1Český geologický ústav, Klárov 3, 118 21 Praha 1, 2IFER, 254 01 Jílové u Prahy

Návrh opatření směřujících k zastavení degradace lesních půd

VÝCHOVA BOROVÝCH POROSTŮ

Ing. Luděk Chroust, CSc.

V Lesnické práci č. 8/2001 a č. 9/2001 se otevřela diskuse na téma výchova borových porostů. Podnětem byl článek Ing. L. Chrousta, CSc. (LP 6/2001), v němž zveřejnil výsledky pokusu srovnávajícího účinek úrovňové výchovy s výchovou podúrovňovou stupně B a C. Výsledek nevyzněl pro úrovňovou výchovu koncipovanou podle představ platných v padesátých letech příznivě. Konstatování, že úrovňová výchova uvedeného typu není lepší než výchova podúrovňová, zaujalo Ing. Červeného a Ing. Košuliče st. natolik, že k němu zaujali svá stanoviska.

LESNICKÁ SETKÁNÍ V BRUSELU

Přeložila tajemnice SVOL paní Marie Růžková

Začátkem měsíce listopadu 2001 proběhly v Bruselu dvě významné události týkající se lesnictví. Těchto akcí se zúčastnili také zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v České republice (SVOL).

ODBORNÉ AKCE SDRUŽENÍ LESNÍCH ŠKOLKAŘŮ ČR V ROCE 2001

Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.

Jedním z významných okruhů činností Sdružení lesních školkařů ČR je organizovat pro své členy informační a vzdělávací akce s cílem prohlubovat znalosti v oboru lesního školkařství. Dovolujeme si proto provést krátké ohlédnutí za odbornými akcemi zorganizovanými v roce 2001 pro členy Sdružení lesních školkařů.

TĚŽEBNÍ PROCESORY

Ing. Jiří Dvořák - Lesnická fakulta ČZU v Praze

Odvětvovací a krátící procesory neprožívají v současné době na českém trhu jistě velkou renesanci. Přesto usnadnění zpracování pokáceného stromu by zvýšilo nejenom hygienu práce, ale bezpochyby i její produktivitu, což by navíc podpořily i koncepční úpravy prezentované výrobci těchto adaptérů na letošní celosvětového výstavě ve Švédsku.

LESNÍK A REDAKTOR JAN DOLEŽAL

Jan Kozel

“Jan Doležal - zakladatel časopisu Háj, historie, vývoj a současnost lesnických médií”. Tak se nazývá seminář, který se konal 27. 11. 2001 ve Žďáře nad Sázavou a doprovázel zahájení výstavy připomínající 100 let od úmrtí zdejšího významného rodáka Jana Doležala.

REKORDNÍ PONĚŠICKÝ JELEN

Podle tiskové zprávy, redakce

Ve dnech 14. a 15. prosince se v Hluboké nad Vltavou sešla na pozvání státního podniku Lesy České republiky mezinárodní komise, aby ohodnotila významné myslivecké trofeje ulovené v České republice v poslední době. Členy jmenoval prezident komise Mezinárodní rady pro myslivost a ochranu zvěře (CIC) pro výstavy a trofeje pan Nolensen z Belgie.

ŠANCE PRO BEZPEČNĚJŠÍ PRÁCI

Jan Kozel

Dne 6. prosince 2001 se v Praze v Domě odborových svazů sešla ustavující schůze nového sdružení právnických osob “Sdružení dobrovolného hodnocení osobních ochranných pracovních prostředků” (SDH OOPP).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.