Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 9/08

Úvodník 9/2008

Vážení čtenáři,
časopis Lesnická práce je časopisem pro lesnickou vědu a praxi. Ale je také časopisem pro vlastníky lesů? A z čeho se může radovat takový český vlastník lesa, když otevře Lesnickou práci a začte se do ní? Jaký je směr české lesnické politiky, který se v ní obráží? To jsou otázky, nad kterými by bylo vhodné se zamyslet. Zkusme se proto dnes podívat pohledem vlastníka lesa.

Editorial 9/2008

Vážení čtenáři,
prázdninový měsíc srpen byl poměrně bohatý na zajímavé události v oboru. Bezpochyby mediálně nejpoutavější děj nabídl souboj, nebo spíše příprava na souboj mezi kdysi největší lesnickou firmou a ministerstvem zemědělství. Tato mediální, politická i ekonomická „kauza“ měla zajímavý vývoj.

Našlo ministerstvo způsob jak snížit stavy zvěře?

Anketa Lesnické práce

Škody přemnoženou zvěří v posledních letech velmi významně ovlivňují lesnické hospodaření. Dlouhodobá diskuse na toto téma ukazuje, že dosažení kompromisu mezi lesnickou a mysliveckou veřejností v podobě nové legislativy nelze v brzké době očekávat. Patrně i proto uveřejnilo ministerstvo zemědělství 5. 8. 2008 Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky.
Na hodnocení pokynu, na to, zda je tento pokyn správným a dostatečným opatřením ke snížení stavů spárkaté zvěře, na riziko příliš silných zásahů do populací zvěře či na význam pro majitele a správce lesů jsme se zeptali odborníků z řad lesníků, myslivců a ochránců přírody.

Zelená zpráva 2007 - Výběr informací

Karel Vančura

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky je za rok 2007 sestavena obdobně jako 13 zpráv předchozích. Z obvyklé podoby vybočuje snad jen svým rozsahem – poskytuje větší soubor informací. V úvodní části připomíná stabilitu vývoje národního hospodářství (reálný ekonomický růst byl nejvyšší v historii ČR a dosáhl meziročně 6,5 %) a zdůrazňuje, že lesní hospodářství a navazující zpracovatelský průmysl (dřevozpracující, celulózopapírenský a polygrafický) se v EU vnímají jako jeden sektor. Odvětví založené na lesnictví je polyfunkční – poskytuje nejen řadu materiálů a produktů, vodu, energii, ale zajišťuje i rekreační aktivity a další služby pocházející z lesů. Hospodářské, environmentální a společenské výhody, které les přináší, jsou přitom založené na obnovitelném zdroji – dřevu. ČR v rámci EU zaujímá 12. místo v lesnatosti, v zásobě dřeva na hektar (332,7 m3) je na 2. místě a podle ročního přírůstu na místě šestém.

Těžba dřeva v roce 2007

Jaromír Vašíček, Jan Hána

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v roce 2007 vytěžilo z našich lesů 18,51 mil. m3 dříví. K této hodnotě došel ČSÚ tak, že zpracoval dotazníky ČSÚ číslo LES P8-01 a dopočítal je k celkové ploše. Výše těžby se v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006 zvýšila o 0,83 mil. m3.
Starost o dobrý stav našich lesů je na veřejnosti a mezi odborníky zabývajícími se lesním ekosystémem živě diskutovaným tématem. Pojem „stav lesů“ je sám o sobě vnímán různě. Tento příspěvek se věnuje především dřevoprodukční funkci lesů s tím, že si autoři uvědomují, že jde o pohled sice důležitý, nicméně zúžený.

Zkušenosti s železniční přepravou kalamitního dříví

Karel Švec

Likvidace následků po orkánu Kyrill v lednu 2007 důkladně prověřila jednotlivé části toku dříví od těžby až po zpracování. Součástí systému byla přeprava zpracovaného kalamitního dříví, kde nemalou úlohu sehrála i přeprava železniční. O některých zkušenostech s realizací železničních přeprav společností LESS&FOREST po kalamitě pojednává tento příspěvek.

Našemu lesnictví škodí regulace a politici

Petr Havel

Má-li se v podmínkách dřevozpracujícího průmyslu v České republice a obchodu se dřívím něco zásadně změnit a omezit stávající historické tržní deformace v této oblasti, bylo by velmi žádoucí postupně otevírat standardní obchodní prostředí. Mechanismy typu aukce, prodej dřeva na burze nebo soutěž o prodej porostů nastojato se ale ke škodě všech v ČR prakticky neuplatňují.

Krize trhu se dřevem v roce 1932 a dnes

Jan Řezáč

O současné krizi na trhu se dřevem a jejích příčinách i důsledcích toho bylo napsáno již poměrně hodně. Není to první ani poslední krize a příčiny i důsledky a možná řešení si jsou v posledních 100 letech velmi podobné. Rád bych poukázal právě na tu podobnost průběhu a navrhovaných řešení jednotlivých krizí. Vybral jsem si k tomu příklad krize z roku 1932, která byla podrobně zpracována ve sborníku „Cenová a odbytová krise v lesním hospodářství“, jejž vydala Čs. Akademie zemědělská v roce 1932. Byla to první dřevařská krize ovlivněná globálními ekonomickými aspekty – krachem na newyorské burze v roce 1929 a celosvětovou hospodářskou krizí, která přišla náhle bez varování.

Vyčíslení škod způsobených motorkáři

Petra Darebníková

Před několika lety se v České republice objevil nový negativní jev – „rekreace“ řidičů terénních motocyklů a čtyřkolových motocyklů (dále čtyřkolek) v místech ležících mimo pozemní komunikace, jako jsou lesní porosty, pole a louky. V lese kromě lesních cest vjíždějí řidiči i do porostů. Škody tak vznikají nejen na cestní síti, ale i na půdním fondu a samotných stromech. Jízdou mimo pozemní komunikace se řidiči mohou dopouštět porušení některých zákonů. Ve vztahu k lesnímu hospodářství se jedná především o zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v případě vjezdu do zvláště chráněných území).

Nelegální provoz terénních motorových vozidel

Provoz terénních motorových vozidel mimo pozemní komunikace je ve střetu se zájmy lesního hospodářství, ochrany přírody i s bezpečností pohybu návštěvníků lesa. Na několik otázek týkajících se této problematiky jsme se elektronickou cestou zeptali zástupců ministerstva zemědělství a Policie ČR. V článku naleznete i odpovědi zástupce Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) k připravované kampani proti ilegální jízdě vznikající na severní Moravě u AOPK.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.