Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 9/09

Úvodník 9/2009

Vážení čtenáři,
Quo vadis? Lépe možná Quo vadimus? Otázky velmi snadné na vyslovení a položení. Odpovědi na ně, v podobě srozumitelného a fakty položeného konstatování, vyžadují dlouhodobou přípravu a mnohdy jsou i nedostupné v blízkém časovém horizontu.

Editorial 9/2009

Lesnická práce, časopis oboru, který se „pyšní“ jedním z největších státních podniků – Lesy ČR, nemohl v zářijovém čísle opomenout předčasné volby a tedy ani představy politických stran o budoucnosti lesnictví.
Kdo však čeká od některé ze stran, které zveřejnily své postoje, konkrétní a jasné vize s nádechem dlouhodobosti, bude zřejmě trochu zklamán ještě před volbami.

Lesnictví pohledem politiků v předvolební kampani

Anketa Lesnické práce

Před očekávanou intenzivní kampaní k předčasným parlamentním volbám a v dlouhodobě nestabilní a složité situaci českého lesnictví jsme se reprezentantů politických stran zeptali na jejich názory a priority pro oblast lesního hospodářství.

K výsledkům hospodaření Lesů ČR v roce 2008

Jiří Novák

Výroční zprávy státního podniku Lesy ČR již šestnáct let poskytují množství údajů o největším lesním majetku v České republice. Dokumentují lesnický i ekonomický vývoj podniku. Právě proto je možné konstatovat, že rok 2008 byl z hlediska hospodaření státního podniku Lesy ČR jedním z nejlepších v celé jeho historii.

Těžba dřeva v roce 2008

Jaromír Vašíček, Jan Hána

Prodej vytěženého dříví je stále hlavním zdrojem příjmů vlastníků lesů. Lesní těžba je předmětem mnoha zkoumání a diskusí. Rádi bychom k této diskusi přispěli řečí čísel.

Jedle obrovská jako meliorační a zpevňující dřevina

Vilém Podrázský, Jiří Remeš, Petr Kjučukov

Introdukce jedle obrovské (Abies grandis (Dougl. ex D.Don) Lindl.) byla v minulých obdobích mnohem více objektem zájmu lesnického výzkumu v České republice, než je tomu tak v současnosti. Tento druh přitom patří k dřevinám s nejvyšším produkčním potenciálem v podmínkách střední Evropy. Je charakterizován rychlým růstem, produkcí velkého množství ceněného dříví (v zemi původu a v západní Evropě) a velkou parkovou, sadovnickou a krajinářskou hodnotou. Zanedbatelná není ani produkce ozdobného klestu a vánočních stromků.

Stabilizace břehů toků v lesní trati

Miloslav Šlezingr

Na úpravy toků v lesních celcích jsou kladeny mírně odlišné požadavky než v případě úprav vodních toků mimo les. Především v případě změny vedení trasy vodního toku je nezbytný poměrně významný zásah do stávajících porostů. Dále mnohdy nezabráníme přirozené změně dřevinné skladby v místě nově navržené úpravy vycházející ze vzniku „světliny“. Úpravou toku může být také narušen stávající vodní režim, výrazně jsou narušeny migrační cesty zvěře apod.

Budování mokřadů a napajedel na ŠLP Křtiny

Ivo Březina, Jiří Šilhánek

V důsledku vývoje klimatu se v blízké budoucnosti očekává úbytek vody v krajině. Již v současné době jsme svědky tohoto procesu. Hladina podzemní vody je dlouhodobě velmi nízká, což potvrzuje postupné hynutí stromů ve velmi teplých letních měsících. Abychom zajistili její dostupnost, je nutné vyhledávat vhodné zavodněné lokality, kde se voda přirozeně zdržuje.
Budování mokřadů a napajedel pro drobné obojživelníky, zvěř a ptactvo je vhodnou alternativou pro udržení vody v krajině. Zejména na takových územích jaké reprezentuje ŠLP Křtiny, které je srážkově spíše chudší a jeho 1/3 lesních porostů roste ve střední části CHKO Moravský kras, která má nedostatek stojaté vody. Oblast Školního podniku je charakterizována průměrnými srážkami 630 mm a průměrnou roční teplotou 7,5 °C. Proto ŠLP ML Křtiny přistoupil ke zvyšování počtu malých vodních ploch, ať už ve formě mokřadů či napajedel.

Hromadná laserová přejímka dříví, štěpky a biomasy

Lubomír Kolář

Přejímka dříví naráží nejen v ČR na problém smluvního vztahu mezi dodavatelem dříví či dřevní suroviny a odběratelem. Oba zúčastněné subjekty se snaží naplnit svoje požadavky na evidenci na vstupu i na výstupu. V mnoha případech dodavatel dříví požaduje a eviduje pouze objem, zatímco odběratel požaduje informaci o množství sušiny a celkový objem (včetně vody) ho nezajímá. I když je požadována z obou stran stejná evidence, vznikají významné disproporce mezi konsignovaným a přijatým množstvím vlivem odlišných způsobů měření dříví.

Programová podpora sortimentace těžebního fondu

Martin Černý, Jan Apltauer, Petr Oujezdský

Potřeba spolehlivého zjišťování objemu stojících stromů je stále aktuální. Důvodů je řada: lesnická a dřevařská praxe zaznamenává mnohasetkorunové mezikvartální výkyvy v cenách dříví za m3, při obchodování s lesními pozemky se lze setkat s rozdíly mezi zásobou uváděnou v lesním hospodářském plánu (LHP) a skutečnou zásobou v porostech, objevují se rozdíly v cenách odhadních a skutečných tržních. Programová podpora sortimentace těžebního fondu, která vznikla na zakázku Vojenských lesů a statků ČR, s.p. (dále VLS), je konstruována tak, aby v této situaci poskytla vlastníku lesa či lesnímu hospodáři informace o skutečném stavu těžebního fondu.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.