Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 08/08

Úvodník 8/2008

Vážení čtenáři,
již dlouhé roky velmi pozorně sleduji neutichající rozpory mezi lesníky, vlastníky lesů, myslivci, zástupci honebních společenstev, státní ochranou přírody a nevládními organizacemi zabývajícími se životním prostředím. V diskusi zaznívají názory veřejnosti reprezentované obyvateli venkova, ale i měst, politiků na úrovni samospráv, pravicově i levicově smýšlejících politiků tzv. velké politiky atd.

Krušné hory a jelení zvěř

Ing. Miroslav Sloup

V letech 2005–2007 byl na vybraném území v Krušných horách sledován vliv zvěře na lesní ekosystém. Studii, která vyvolala polemiku mezi myslivci a lesníky a z níž vychází tento článek, zpracoval Ústav pro hospodářskou úpravu lesů na základě zadání Ministerstva zemědělství ČR.

Naše cesta je správná, dosavadní výsledky mírně optimistické

Ve Světě myslivosti č. 3/2005 jsme zveřejnili rozhovor s ing. Janem Ferklem, ředitelem Krajského inspektorátu Lesů České republiky, s. p., v Teplicích, o problematice stavů jelení zvěře a škodách na lesních porostech ve východní části Krušných hor. Materiál vzbudil pozornost zejména kvůli radikálnímu meziročnímu zvýšení odstřelu jelení zvěře v režijních honitbách LČR spadajících pod KI Teplice. Letos jsme se do Teplic vrátili, abychom po třech letech zjistili, co opatření přinesla a jaká je současná situace.

XI. sněm lesníků proběhl na téma „Opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře v ČR“

Ing. Milan Slavinger

Dne 20. června t. r. uspořádala Česká lesnická společnost za podpory Ministerstva zemědělství (MZe) v Hradci Králové již tradiční Sněm lesníků, letos na téma „Opatření ke snížení stavů spárkaté zvěře v ČR“. Přínosem setkání bylo, že slovo dostali nejen myslivci a lesníci, ale též zástupci vlastníků pozemků, Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Hnutí DUHA. Na setkání zaznělo celkem 12 referátů, které jsou obsaženy ve sborníku, a též příspěvek ing. Tomáše Staňka, CSc., (MŽP) a firmy IFER. Závěr setkání byl vyhrazen diskusi. V této stručné informaci není ani možné, ani účelné podrobně se zabývat přednesenými referáty. Pokusím se popsat pouze hlavní myšlenky z vybraných referátů.

Národní lesnický program II - Budeme mít do dvou let novou „plánovací“ vyhlášku?

Redakce

Národní lesnický program II (NLP II), jemuž jsme věnovali pozornost již v loňském roce (Svět myslivosti č. 7/2007), je strategický dokument, který by měl vymezovat směřování české lesnické politiky. Materiál v letošním roce prošel mezirezortním připomínkovým řízením, přičemž ing. Martin Žižka, Ph.D., ředitel Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství (MZe), konstatoval, že se podařilo najít kompromisní řešení i ve velmi diskutované otázce dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a spárkatou zvěří.


Zvýšení členských příspěvků je nevyhnutelné

Na Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty dne 14. června t. r. bylo schváleno, že od r. 2010 se zvýší členské příspěvky, což u většiny členů naší největší myslivecké organizace představuje skok z 500 na 800 Kč ročně. Otázkou je, jak tento krok členská základna přijme. Reakce diskutujících na internetových stránkách spolkového časopisu Myslivost jsou jednoznačně negativní a podobně vyznívá i související anketa. Na důvody zvýšení členského příspěvku a ekonomické fungování ČMMJ jsme se zeptali předsedy ekonomické komise ČMMJ ing. Miroslava Krause.

Ještě k přehlídkám trofejí …

Plně se ztotožňuji s názory ing. Petra Ziegrossera ohledně přehlídek trofejí (Svět myslivosti č. 7/2008). Vrátím se jen k jedné věci – k označování trofejí hodnotitelskými komisemi nejrůznějšími značkami, a zejména vrtáním otvorů do pučnic kvůli zamezení opakovanému předkládání stejné trofeje na přehlídku. Žádný právní předpis totiž neurčuje, že okresní myslivecký spolek, který bývá zpravidla pověřen orgánem státní správy myslivosti pořádáním chovatelské přehlídky, má pravomoc k takovému – či k jakémukoliv jinému „označení trofeje vylučujícím pozdější záměnu“, neboť jde o nedovolený zásah do cizího majetku.

Několik postřehů ze zasedání Sboru zástupců OMS ČMMJ

Na zasedání Sboru zástupců OMS ČMMJ, konaném 14. června t. r, v Praze, bylo kromě jiného schváleno zásadní rozhodnutí:
-    základní členský příspěvek se od 1. 1. 2010 zvyšuje na 800 Kč,
-    likvidace podniku Interlov se ke konci r. 2008 zastavuje, v jeho majetku se ponechá nemovitost v Praze 10 a bude se hledat předmět dalšího podnikání,
-    dosavadní výnosy z prodeje majetku podniku Interlov budou přesunuty do základního kapitálu pojišťovny Halali.   


Rarita roku 2008 - III. kolo

Do III. kola soutěže Rarita roku 2008 bylo přihlášeno celkem 22 trofejí. Zatímco v minulém kole obsadili první tři příčky „moravští“ srnci, aktuálnímu kolu kralovali srnci z Čech – z Pardubicka, Prachaticka a Kolínska.

Myslivost u Lesního závodu Židlochovice (II.) - Bažantnice a bažantnictví

Ing. Jiří Špunar

Myslivost u Lesního závodu Židlochovice (Lesy České republiky, s. p.) představují nejen volné a oborní chovy spárkaté zvěře, o nichž jsme psali ve Světě myslivosti č. 5 a 6/2008, ale také bažantnice. Díky lovu bažantů v historických bažantnicích si Židlochovice vydobyly věhlas a uznání na celém světě. Tradice chovu bažantí zvěře přetrvala dodnes.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku