Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 12/01

AKTUALITY Z DOMOVA

CESTA K ZÁKONU O MYSLIVOSTI

Proces tvorby nového zákona o myslivosti v Paarlamentu ČR od květnového čísla LP, ve kterém jsme o tomto tématu informovali, opět pokročil. Mezi názorově odlišnými proudy zastánců obou poslaneckých návrhů (č. sněm. tisku 788 a 836) došlo k částečnému konsensu, který po řadě jednání vyústil k vypracování již kompromisněji laděného materiálu - tzv. kompilátu obou návrhů. Přestože v některých otázkách se shodu podařilo nalézt, v dalších (zejména těch, které souvisely s uplatňováním vlastnických práv k pozemkům) se očekával tvrdý střet mezi názorově odlišnými stranami.

AKTUALITY ZE SVĚTA

ZLEPŠENÍ SITUACE NA TRHU JEHLIČNATÉ KULATINY

V září se konala v Karlsruhe konference lesnických odborníků z Rakouska, Švýcarska, Německa a Francie (tzv. uskupení zemí Bodamského jezera) k vyhlídkám na dřevařském trhu. Výsledkem bylo zjištění, že se dá očekávat mírné zlepšení, třebaže se původní odhady všech zúčastněných zemí musely poněkud snížit. V odvětví, které je pro trh se dřívím rozhodující, tj. ve stavebnictví, se situace v jednotlivých zemích liší. V Německu se podstatně snížil počet stavebních povolení a výroba hotových staveb ze dřeva. Trvá také konkurenční cenový tlak ze středo- a východoevropských zemí. Tento pro lesní hospodářství a dřevoprůmysl negativní vývoj se však patrně v dohledné době zastaví, hlavně vlivem zvýšeného stavebního ruchu nebo obchodního obratu ve všech sousedních západoevropských zemích, především v Itálii.

OSMDESÁTILETÁ TRADICE OCHRANY LESA

Redakce

Dne 27. října 2001 se na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze konal seminář k osmdesátému výročí založení Ústavu pro ochranu lesů v Praze. Cílem semináře nazvaného “Ochrana lesa v minulém století” bylo připomenout vývoj ochrany lesa v českých zemích během uplynulých osmdesáti let. Setkání organizoval Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady (VÚLHM), útvar ochrany lesa také jako vzpomínku na osobnost zakladatele ústavu prof. Dr. Julia Komárka.

OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU NA LESÍCH

Doc. Ing. Luděk Šišák, CSc. - Lesnická fakulta ČZU v Praze

Obsah a formy zajištění veřejného zájmu na lesích se diskutují dlouhou dobu a často, a to jak v regionálním, tak světovém měřítku. Vychází se z názoru, že v minulosti mohl důchod získaný z produkce dřeva pokrýt náklady na poskytování dalších služeb. V mnoha případech toto již není možné, a to tím spíše, že se důchod z produkce dřeva snižuje, zatímco netržní funkce lesa nabývají na významu.

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY s. p. LČR ZA ROK 2000

Připravil Ing. Jan Řezáč

V devátém roce své existence Lesy České republiky uzavřely také poslední rok své činnosti ve druhém tisíciletí. Jeho výsledky předkládáme odborné i laické veřejnosti ve výroční zprávě, zkrácenou formu v podobě článku pak i čtenářům Lesnické práce. Po celou dobu existence působí LČR jako stabilizovaná firma, o čemž svědčí umístění v první polovině žebříčku CZECH TOP 100 za rok 1999. V hodnocení finanční nezávislosti se LČR umístily na šestém místě. Czech RATING Agency ocenila LČR “CRA RATING, Baa/ACR Prime 2”, což je nejvyšší rating, který může získat podnikatelský subjekt registrovaný v ČR.

SLOVENSKÉ LESNÉ HOSPODÁRSTVO NA DEJINNEJ KRIŽOVATKE

Doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc. - Lesnícky výskumný ústav Zvolen

Hospodárske výsledky lesného hospodárstva (LH) na Slovensku nie sú uspokojivé. Verejnoprospešné funkcie, ktoré LH zabezpečuje ešte viac zvyšujú stratovosť tohto odvetvia. Čo by malo za tejto situácie LH robiť, aby si zabezpečilo svoju budúcnosť v modernej spoločnosti? Bude sa rozvíjať ako environmentálne odvetvie pod ochranou štátu, alebo sa má snažiť viac o svoju ekonomickú samostatnosť? Kde sú priority LH, ležia v produkcii dreva alebo v plnení verejnoprospešných funkcií? Na tieto, možno povedať existenčné otázky LH sa v príspevku hľadajú odpovede.

EVROPSKÉ POJETÍ NÁRODNÍCH LESNICKÝCH PROGRAMŮ

Ing. Miloš Kraus - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem

V norském Lillehammeru se konal ve dnech 2. - 3. července 2001 druhý workshop o Národních lesnických programech (NLP). Workshop probíhal pod patronací a v rámci procesu Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě (MCPFE - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe). Jednání se zúčastnilo celkem čtyřicet odborníků z devatenácti zemí, včetně pozorovatelů ze tří mezinárodních organizací a pracovníků MCPFE Liaison Unit Vienna (vídeňský sekretariát Ministerské konference o ochraně lesů v Evropě).

KOMU A ČEMU SLOUŽÍ KONTROLNÍ A SROVNÁVACÍ PLOCHY

Ing. Jan Krčma - Ústav ochrany lesů a myslivosti, FLD MZLU v Brně

Spárkatá zvěř je neoddělitelnou součástí lesních ekosystémů, kde hraje svoji přirozenou roli. Svým pobytem se obvykle váže na les a na jeho blízké okolí, přičemž zákonitě více nebo méně ovlivňuje růst a vývin různých druhů lesních dřevin i zemědělských plodin, především při vyhledávání a konzumaci potravy.

SLUŽBY VLASTNÍKŮM LESA

Ing. Miroslav Řešátko, CSc. - odbor tvorby lesa MZe ČR, Ing. Antonín Jurásek, CSc. - VÚLHM, VS Opočno

Pod názvem “Možnosti poskytování služeb vlastníkům lesa v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin” se uskutečnil ve dnech 17. - 18. října 2001 celostátní odborný seminář v Prostějově. Akci pořádalo MZe ČR, odvětví lesního hospodářství jako pomoc vlastníkům lesů a odborným lesním hospodářům, ve spolupráci s VÚLHM Jíloviště Strnady a školkařskou firmou František Piňos. Seminář organizačně zajistila firma MVDr. Václav Prokop, INPROF České Budějovice.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.