Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 03/06

Zahájil Jan Mládek léčbu státního lesnictví?

Během roku 2005 proběhly na postu ministra zemědělství dvě personální změny, důsledkem té druhé bylo jmenování Ing. Jana Mládka (16. 11. 2005). Mezi lesníky je často slyšet názor, že jde po delší době o člověka, jehož schopnosti a ekonomické vzdělání dávají dobré předpoklady k řízení resortu. Od počátku jeho působení ve funkci se musel zabývat hned několika problematickými „kauzami“, a v posledních týdnech došlo také na problém státních lesů. I přes zaneprázdněnost, která je důsledkem posledního vývoje v resortu, nám prostřednictvím e-mailu odpověděl na otázky, týkající se jeho priorit v oblasti lesnictví, názorů na minulost i současnost státních lesů, důvody posledních personálních změn ve vedení LČR, ale např. i nového lesního zákona.

Čestí lesníci ve světě - Tradice a budoucnost

Doba od poloviny minulého století s sebou nesla spoustu společenských změn. A to nejen v prostředí nám nejbližším. Celosvětová nálada přestávala přát koloniálnímu hospodářství a mocnostem se dařilo čím dál hůře uplatňovat svůj vliv ve svých někdejších državách. Tehdejší socialistický blok se snažil získat převahu ve všech koutech světa a rozvojové země, jak se jim tehdy říkalo, vznikající na troskách koloniálního systému, byly vhodným objektem zájmu. Československo stálo v mnoha případech v první linii, a to nejen v lesnictví. Dokážeme ještě svých zkušeností plně využít? Rozhovor nám poskytli tři lesničtí experti, kteří významnou část svého života strávili v zahraničí.

Zahraniční projekty českých lesnických organizací

Veronika Kmínková

V březnu uplynou dva roky od konání semináře s názvem České lesnictví ve světě. Pořádal ho ÚHÚL Brandýs nad Labem ve spolupráci s MZe ve Křtinách. V říjnu roku 2005 byla vydána aktualizace sborníku, obsahující mnoho zajímavých informací o působení českých výzkumných ústavů, lesnických fakult, firem i lesnických osobností v zahraničí, a dále o projektech mezinárodních institucí zabývajících se lesnictvím, kterých se účastnili čeští experti. I v souvislosti s touto akcí jsme se pokusili připravit přehled těch nejzajímavějších projektů, týkajících se vývozu českého lesnického know-how, a dalších informací týkajících se působení českých lesníků v zahraničí.

Zalesňování zemědělských půd - Výzva pro lesnický sektor

Dušan Kacálek, Vilém Podrázský

Stejnojmenná konference se konala 17. ledna 2006 v Kostelci nad Černými lesy za společné odborné garance Fakulty lesnické a environmentální ČZU Praha a opočenské výzkumné stanice VÚLHM Jíloviště-Strnady. Jejím cílem bylo seznámit širokou lesnickou veřejnost se soustředěnými poznatky, vyplývajícími z řešení dané problematiky. Na základě šetření VÚMOP ve Zbraslavi totiž zhruba 337 202 ha, které náleží do zemědělského půdního fondu, určeno jako půdy vhodné k zalesnění. To spolu s možností čerpání státních dotací na změnu využití půdy vzbuzuje značný zájem majitelů pozemků, podnikatelů v lesním hospodářství, ale i pracovníků na úseku územního a lesohospodářského plánování (ÚHÚL). Stranou nezůstávají ani aktivity lesnického výzkumu, kde jak pracovníci resortního VÚLMH Jíloviště-Strnady, tak odborníci z obou našich lesnických fakult řeší škálu výzkumných projektů zaměřených na obnovu poměrů lesního ekosystému nebo prosperitu mladších výsadeb spolu s obnovou a stabilizací starších porostů na zalesněných zemědělských pozemcích.

Problematika lesnické typologie

Pavel Šamonil, Jaromír Macků

Ve dnech 18.–19. 1. 2006 se na zámku v Kostelci nad Černými lesy uskutečnil již VIII. ročník semináře Problematika lesnické typologie. Pořadatelem byla FLE ČZU v Praze. Mezi 53 zúčastněnými byli zástupci ústavu geologie a pedologie a ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie LDF MZLU v Brně, ÚHÚL Brandýs nad Labem, botanický ústav AV ČR, LČR s. p., AOPK ČR, SLŠ Hranice, IDS Praha. Jediný zahraniční zástupce byl z katedry fytologie LF TU ve Zvolenu. Nosným tématem semináře byla tvorba a využití databáze typologie lesů. Kromě toho byly v programu obsaženy bloky zaměřené na studium půd a studium přirozených lesů.

Poradenství poskytované ÚHÚL Brandýs n. L.

Ivo Zatloukal, Martin Polívka

Vstup ČR do Evropského společenství (ES) umožnil našemu lesnictví čerpat prostředky plynoucí z Nařízení Rady ES č. 1257/1999, ze dne 17. května 1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF). Aby bylo možno tyto prostředky vyčleněné ES a ČR průběžně čerpat, bylo, je a bude nutné k zabezpečení procesu získávání podpor vlastníky zemědělských a lesních pozemků aktuálně informovat.

Poradenské služby zaměřené na lesnickou problematiku by měly usnadnit příjemci služby orientaci v oboru, pomáhat zavádět principy trvale udržitelného hospodaření v lesích, plnit požadavky na ochranu životního prostředí, zvyšovat ekonomickou efektivitu hospodaření v lese apod. Poradenství vlastníkům lesů zajišťují dle lesního zákona především odborní lesní hospodáři. Další lesnické organizace, profesní sdružení apod. (ÚHÚL, VÚLHM, Sdružení lesních školkařů aj.) poskytují po vlastní linii poradenství v rámci odbornosti, kterou zaštiťují. Aktivity privátních poradenských subjektů v lesním hospodářství nejsou zmapovány.

Nové poznatky o chřadnutí jilmů

Miloň Dvořák, Veronika Hubíková, Dagmar Palovčíková, Libor Jankovský

Zdravotní stav jilmů je tradičně již od 20. let minulého století hodnocen v souvislosti s chorobou jménem grafióza jilmů (Dutch Elm Disease). V roce 1921 spojuje Spierenburgová onemocnění s napadením bělokazem jilmovým (Scolytus scolytus) a s několika dalšími druhy hub. O rok později označila Schwarzová původce chřadnutí jilmů názvem jeho anamorfního (nepohlavního) stádia Graphium ulmi Schw. a podle tohoto druhu byla pak pojmenována i choroba - “grafióza”. S ohledem na lokalizaci nálezu v Holandsku je zaveden rovněž název holandská nemoc jilmů - „Dutch Elm Disease“. V současné době je původce onemocnění zařazován do rodu Ophiostoma, druh O. ulmi (Buism.) Nannf., což je název teleomorfního (pohlavního) stádia. Anamorfní stadium je řazeno do rodu Pesotum, druh P. ulmi (Schw.) Crane et Schöknecht.

Finanční ztráty z mechanického poranění stromů

Jiří Dvořák, Václav Malík

Kvalita dřeva a s ní spojené maximální dosažitelné zisky z lesní těžby jsou prioritou LH a hlavním zdrojem příjmů, z kterého je možné podporovat rozvoj dalších vedlejších činností v LH a zajišťovat funkce lesa. Při samotném těžebně-dopravním zásahu dochází k mechanickému poškození zůstávajících stromů, ať již těženými stromy nebo nasazenou mechanizací. S ohledem na umístění poranění a jeho plošnou velikost lze předpokládat možné napadení stromů dřevokaznými houbami a následné snižování kvality dřeva, které se odrazí na hospodářských výsledcích s dalšími těžebními zásahy.

Příroda a lesní hospodářství Tasmánie

Jaroslav Simon, Alois Skoupý

Ostrovní stát Tasmánie jako součást australské federace patří z pohledu středoevropana jednoznačně k nejodlehlejším civilizovaným územím na světě. Výměrou je srovnatelný s Českou republikou. Je to odlehlé území i pro Australany. Z jižního mysu Austrálie do hlavního města Tasmánie Hobartu s 270 tisíci obyvatel se lze dostat přeletem na vzdálenost cca 400 km. Jistě i z důvodu této odlehlosti lze o Tasmánii hovořit jako o jednom z nejzachovalejších a nejčistších území na zeměkouli.

Praktické ohlasy na mapový server ÚHÚL

Martin Smola, Přemysl Voborník

Mapový server OPRL (oblastní plány rozvoje lesů) obsahuje plány, definující zásady hospodaření v lesích dle lesních oblastí ČR, a zároveň slouží jako zdroj informací pro vypracování lesních hospodářských plánů, lesních hospodářských osnov a jako podpora pro rozhodování orgánů státní správy.

Jedinečnost této služby spočívá v její dostupnosti, kde pro přístup k zmíněným datům stačí běžný osobní počítač s připojením k internetu včetně internetového prohlížeče. Data, uložená v datovém skladu ÚHÚL, jsou kompatibilní s daty zemí EU a jsou veřejnosti k dispozici na webové adrese www.uhul.cz (sekce Mapy).

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.