Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 4/08

Úvodník 4/2008

Vážení čtenáři,
prakticky od roku 2004 přitahuje pozornost zejména odborné lesnické veřejnosti dění okolo státního podniku Lesy České republiky. Toto období lze bez nadsázky charakterizovat jako období nesmírně složité a obtížné. K této situaci výrazně přispěla nestabilita vrcholového managementu podniku, kdy se za uplynulých 5 let vystřídalo ve funkci 6 generálních ředitelů, dále nepříliš úspěšné pokusy podniku vyrovnat se při zadávání lesnických činností nejen s režimem zákona o veřejných zakázkách, ale především s postupným vyhrocováním situace v podnikatelském sektoru v odvětví lesního hospodářství. Do této velmi rozjitřené situace zasáhl další negativní vliv, a to orkán Kyrill v lednu roku 2007. V důsledku všech těchto okolností (lhostejno, zda byly charakteru objektivního či subjektivního) se hospodaření v lesích ve vlastnictví státu, spravovaných tímto podnikem, dostalo do situace, která nemá v novodobé historii českého lesnictví obdoby. Na straně jedné nutnost likvidovat následky rozsáhlé větrné kalamity, na straně druhé neukončená zadávací řízení na dodávky lesnických činností, a dále striktní a z hlediska hospodaření v lesích komplikovaná a zcela nevhodná právní úprava v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Editorial 4/2008

Vážení čtenáři,
vítám vás u dubnového čísla Lesnické práce. Na začátku března se Českou republikou přehnala vichřice Emma. V prvních dnech se odhadovalo, že bylo poškozeno „pouze“ několik stovek tisíc kubíků dřeva, konečné odhady za celou Českou republiku se nakonec blíží až ke
4 milionům. Velmi důležité bude rychlé zpracování a odvezení dřeva z lesa. Vzhledem k velkému kůrovcovému základu po orkánu Kyrill a mírnému průběhu letošní zimy hrozí kůrovcová kalamita.
Na rozdíl od minulého roku nastává již nyní problém s odbytem dříví, neboť evropský i světový trh je dřevem přesycen. Převis nabídky nad poptávkou má samozřejmě negativní vliv na cenu dříví, o čemž se můžete přesvědčit na stranách 54–55.Nové Hrady - lesní správa pod tlakem kalamit

Rozhovor s Petrem Žemličkou, lesním správcem v Nových Hradech

Orkán Kyrill v roce 2007 zásadně ovlivnil lesní hospodářství na většině území České republiky. Pro nejvíce postiženou lokalitu – lesní správu Nové Hrady – to byla další ze série kalamit, která ji v posledních letech potkala. Likvidace 500 % etátu byla zkouškou funkčnosti a spolupráce mezi pracovníky LČR a lesnickými firmami. I v roce 2007, který z lesopolitického hlediska nepatřil právě k nejstabilnějším, byla tato lokální spolupráce úspěšná a do konce roku 2007 se drtivou většinu kalamity podařilo zpracovat.  
Co představovala likvidace kalamity Kyrill v nejvíce postižené části republiky se krátce po vichřici Emma ptáme Petra Žemličky. Jeho zkušenosti, názory a postřehy tak možná dobře poslouží i při zpracování polomů v roce 2008.

Mokrých skladů bylo třeba více

Rozhovor s Václavem Novákem, ředitelem společnosti Lesy Hluboká nad Vltavou

Jednou z firem dlouhodobě působících v jižních Čechách a podílejících se na zpracování následků kalamity Kyrill v Nových Hradech je společnost Lesy Hluboká nad Vltavou a. s. O zkušenostech s likvidací polomů v roce 2007, o těžbě, dopravě, následcích vichřice Emma i možnostech vývoje cen dříví v letošním roce jsme hovořili s Václavem Novákem, ředitelem společnosti.

Vyhodnocení následků kalamity Kyrill na lesích ve správě LČR

Michaela Kurková, Patrik Pacourek, Leoš Sojka, Ondřej Tomančák

Studie vyhodnocuje následky kalamity Kyrill na lesích ve správě LČR, s. p. Výchozím rámcem pro zpracování byly jednotlivé lesní správy (závody) LČR. Hlavním důvodem využití dat LČR, s. p., byla veřejná dostupnost informací o výši kalamity způsobené orkánem Kyrill na jednotlivých LS (LZ) LČR a možnost získání jejich základních lesnických charakteristik.

Ochrana lesa po orkánu Kyrill a vichřici Emma

Jan Liška, Marek Tuma

Vývoj povětrnostní situace měl v obou posledních zimních obdobích, charakteristických navíc mimořádně mírným průběhem (obě zimy byly neobyčejně teplé a přitom srážkově relativně chudé), za následek vznik extrémně silného větrného proudění, jež v západní a střední Evropě způsobilo rozsáhlé poškození lesa. V České republice bylo dle evidence LOS v souvislosti s orkánem Kyrill a navazujícími větrnými poškozeními v roce 2007 vytěženo celkem více než 12 mil. m3 polomové hmoty, následky vichřice Emma z března tohoto roku jsou zatím odhadovány na cca 3 mil. m3. Přitom se celkové kůrovcové těžby za rok 2007 vyšplhaly na hodnotu 1,5–2 mil. m3 a jsou přibližně dvojnásobné ve srovnání s rokem 2006. Na první pohled je tedy zřejmé, že v současnosti stojíme před vážnou hrozbou rozsáhlé kůrovcové gradace.

Čeká nás propad cen dříví?

Anketa Lesnické práce

Do cen dříví se v letošním roce promítá mnoho faktorů, přičemž z pohledu lesníků většina z nich negativně. Pesimistické prognózy upozorňují na možné dopady pro lesnicko-dřevařský komplex nejen v České republice, v Evropské unii, ale v podstatě na celém světě. Na to, jaké faktory se promítnou do cen dříví v České republice, jsme se zeptali zástupců lesnické firmy, zpracovatelů, akademické obce a správce lesů.

- Jaké faktory podle vašeho názoru ovlivňují a budou ovlivňovat ceny dříví v roce 2008?
- Jaký vývoj na trhu se surovým dřívím, příp. řezivem v roce 2008 očekáváte?

Statistika cen surového dříví

Gabriela Sedláková

Metodika výpočtu cenových indexů surového dříví se dostala v letošním roce do popředí zájmu vlastníků lesů i obchodníků se surovým dřívím díky smlouvám na lesnické práce, které s vítězi tendrů uzavírají Lesy České republiky. Cenové indexy publikované Českým statistickým úřadem budou v dalších obdobích pravděpodobně ovlivňovat výslednou cenu smluvených zakázek.

Praktické zkušenosti se zaváděním MZD v Brdech

Václav Pernegr

V následujícím textu bych se chtěl zabývat problematikou zavádění melioračních a zpevňujících dřevin (dále MZD) v Brdech a uvést zde praktické zkušenosti z lesní správy Obecnice. Tato lesní správa a současně LHC je součástí Vojenských lesů a statků ČR, s. p., divize Hořovice a leží ve východní části centrálních Brd, západně od Příbrami.

Porovnání účinků SilvamixU s účinky mletého amfibolitu

Ivan Kuneš, Vratislav Balcar, Martin Baláš

Podpora mladých výsadeb přihnojením byla v několika minulých desetiletích standardní součástí obnovních postupů na imisních holinách. Cílem bylo snížení mortality, překonání počátečního šoku po výsadbě a zlepšené odrůstání kultur v nepříznivých podmínkách. Třebaže v současné době je aktuálnost přihnojení často zpochybňována, nabízejí již založené experimenty řadu příležitostí pro přímé ověřování formulovaných premis.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.