Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 5/09

Aktuální stav genových základen v ČR

Petr Novotný, Josef Frýdl

Hlavním posláním genových základen (GZ) je záchrana, zachování a reprodukce genetických zdrojů autochtonních či jinak cenných populací lesních dřevin. Mohou však též sloužit jako prvky územního systému ekologické stability, rozšiřovat a doplňovat soustavu přírodních rezervací, plnit funkce významné pro lesnický výzkum aj. Jsou vyhlašovány pro jeden nebo více druhů tzv. zájmových dřevin, na které se pak vztahují zvláštní podmínky hospodaření.

Úloha lesů v měnících se klimatických podmínkách

Karel Kudrna, Marie Šindelářová

Rychle rostoucí počet obyvatel na Zemi blížící se již sedmi miliardám a jeho růst vyvolává nejen enormní nároky na potraviny, energii, ale především na klíčovou podmínku života – vodu. Přitom nejde jen o vodu pitnou, ale o vodu nutnou pro život a funkci celé biosféry. Tato skutečnost se odráží především v lesním hospodářství.

Lesní školkařství správy NP a CHKO Šumava

Petr Kahuda

Cílem školkařského provozu Správy Národního parku a CHKO Šumava (dále Správa) je vypěstování potřebného množství kvalitního a geneticky ověřeného sadebního materiálu lesních dřevin pro obnovu lesa v Národním parku Šumava (dále NPŠ). Důležitým předpokladem úspěšné obnovy lesa je zajištění odpovídajícího počtu sazenic alespoň částečně adaptovaných na místní podmínky, a tudíž odolnějších. Proto Správa pěstuje sadební materiál výhradně z osiva získaného sběrem z geneticky vhodných (uznaných) zdrojů na svém vlastním území a veškerý sadební materiál dopěstovává ve vlastních školkách. Malá část sazenic, zejména buku, se pěstuje z náletu vyzvednutého rovněž v geneticky vhodných porostech na území NPŠ. Tyto sazenice se pěstují v trvalém zastínění a následně se používají při podsadbách.

VIII. konference SVOL

Marie Růžková

K stěžejním tématům VIII. celostátní konference nestátních vlastníků lesů, která se uskutečnila 19. března 2009 v Pelhřimově, patřil význam lesa pro obce a soukromé majitele, dopady finanční a hospodářské krize na lesní hospodářství, ochrana přírody z pohledu vlastníka lesa, obchod s dřevem a dotační politika v lesnictví.

Lesy a lesníctvo na Slovensku výhľady do budúcnosti

Jozef Konôpka

Koncepčný a systémový prístup v ktoromkoľvek sektore si vyžaduje mať víziu o budúcnosti. Zároveň treba zadefinovať základné ciele, ktoré zodpovedajú tejto vízii. Potom treba mať predstavu aké kroky treba urobiť aby sa tieto ciele dosiahli. Takýto prístup sa pri obhospodarovaní lesov uplatňuje už dávno. Zabezpečuje ho hospodárska úprava lesov (zisťuje stav lesa, stanovuje ciele hospodárenia, plánuje jeho postupy a sleduje výsledky). Spoločenské zmeny a vývoj však naznačujú, že to už nestačí. Lesníctvo ako výrobné a environmentálne odvetvie prichádza do styku s rozličnými záujmami a konfliktmi, ktoré sa musia riešiť v rámci štátnej lesníckej politiky.


Příprava EU na 8. zasedání Fóra o lesích – z prohlášení EU

Zuzana Jankovská

V rámci setkání pracovní skupiny Rady EU pro lesnictví ve dnech 31. 3.–1. 4. probíhala vedle projednávání návrhu nařízení, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, především příprava na 8. zasedání Fóra OSN o lesích (UNFF-8).

Lesní hospodářství Bavorska

Karel Vančura

Bavorsko je největší spolkovou zemí SRN s druhou největší rozlohou lesů (2 558 461 ha) i lesnatostí (36 %) a plocha lesů, jejichž 7,5 % je vyhlášeno za lesy chráněné, pomalu narůstá. Na ploše 6 600 ha existuje více než 150 přírodních lesních rezervací. V nich se neprovádí žádné lesnické aktivity kromě zabezpečování cest a ochrany lesa. V Bavorsku jsou vyhlášeny dva národní parky (Bavorský les a Berchtesgaden) jejichž správa přešla v říjnu 2003 na Ministerstvo životního prostředí, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů.

Lesní pedagogika V Olomouckém kraji nejen v Týdnu lesů

Vladimíra Janotová

V Olomouckém kraji bude již druhým rokem probíhat spolupráce řady organizací, jejichž hlavní činností je obhospodařování a ochrana lesního ekosystému. V období od 11. 5. do 15. 5. 2009 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství akci s názvem Týden lesů, která má tematicky i obsahově navazovat na Evropský týden lesů, který se konal v říjnu minulého roku.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.