Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 5/08

Úvodník 5/2008

Vážení čtenáři,
v poslední době jsme opakovaně svědky veřejných polemik na téma vhodnosti, či spíše nevhodnosti aplikace zákona o veřejných zakázkách na podmínky lesního hospodářství státních lesů. Nastolená otázka mě zaráží o to více, že obdobným veřejným odsudkům nepředchází žádná veřejná diskuze, která by se snažila odhalit prapříčiny obdobných názorů. Je přeci jednoduché říci, že něco nejde. Od dětství máme tendenci se k tomu uchylovat všichni. Ale podstata dnešního stavu tkví někde jinde. Máme za sebou několik neúspěšných pokusů státního podniku Lesy České republiky vyhlásit veřejnou zakázku, provést výběr nejvýhodnější nabídky a s vybraným uchazečem uzavřít smlouvu o zakázce. Na druhé straně vyvstávají problémy s popisem předmětu zakázky včetně jejího zadání, s podmínkami kvalifikace uchazečů a s posouzením přiměřenosti cenových nabídek.

Editorial 5/2008

Vážení čtenáři,
v květnové Lesnické práci věnujeme značnou část obsahu situaci v lesnicko-dřevařském sektoru. Oslovili jsme odborníky napříč sektorem, aby se vám, čtenářům Lesnické práce, dostalo co nejvíce informací, ze kterých si budete moci udělat názor na závažnost, příčiny i možné důsledky souhry pro lesnictví a dřevařství nepříznivých faktorů (str. 4–10). O reakci jsme samozřejmě požádali i zakladatele podniku LČR, tedy ministerstvo zemědělství, které se bohužel s odvoláním na dynamický vývoj problematiky nevyjádřilo. Snad nebude téma možného kolapsu lesnicko-dřevařského sektoru pro MZe stejně tabuizové  jako škody zvěří.

Lesnicko-dřevařský komplex v roce 2008 - Kolaps, nebo cyklický vývoj?

Snížení poptávky po výrobcích ze dřeva, kalamity v Evropě, Kanadě, silná koruna, zastavení úmyslných těžeb, problematické vyjednávání mezi lesnickými firmami a podnikem LČR, to vše doprovázené skokovým a velmi razantním poklesem cen dříví. Taková je situace na počátku druhého čtvrtletí roku 2008. Jak tento stav vnímají odborníci z různých odvětví lesnicko-dřevařského komplexu, např. prezident KLDS Ivo Klimša, ředitel HLDS František Dejnožka, zástupci LČR a další jsme se elektronickou cestou zeptali v následujících rozhovorech.

VII. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Marie Růžková    

Na 200 účastníků z Čech, Moravy a Slezska přijelo 17. dubna 2008 do Pelhřimova na výroční konferenci vlastníků a správců nestátních lesních majetků, které předcházela odborná diskuse s pozvanými hosty o aktuálních otázkách lesnické politiky. Bohužel nepřijel ministr zemědělství, ačkoliv svou účast avizoval několik týdnů předem, a rovněž tak generální ředitel státního podniku Lesy ČR a výrobně technický ředitel LČR; nedostavil se ani náměstek ministra životního prostředí. V době rapidního poklesu cen dřeva, připravovaného rozšiřování chráněných území v rámci Natury 2000 a plánované privatizace státních lesů to i leccos napovídá o zájmu vedení klíčových resortů o řešení problémů vlastníků lesů v privátní sféře.

Krize jen tak neskončí, zejména při pasivním přístupu

Petr Havel

Razantní pokles cen dříví, nedostatek pracovních sil kvůli nízkým mzdám, nefunkční memorandum, negativní důsledky skrytého obchodně-politického monopolu státního podniku Lesy České republiky. To je situace, ve které se nachází bezmála dvě desítky let po transformaci tuzemský lesnický a dřevozpracující průmysl. Může mít za této situace podnikání v oboru vůbec nějakou perspektivu?

Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2007

Miloš Knížek, Jan Liška, František Soukup

Uplynulý rok je možno z pohledu ochrany lesa označit jako jeden z nejméně příznivých v dlouhé řadě posledních let. Hlavní důvod představuje skutečnost, že v jeho průběhu byly lesní porosty vystaveny opakovanému působení krajně nepříznivých povětrnostních vlivů (vichřicím, extrémním teplotám a nevyrovnanému chodu srážek) a také některým biotickým škodlivým činitelům (zejména podkornímu hmyzu na smrku). To se nejvýrazněji projevilo na dramatickém nárůstu nahodilých těžeb, které se ve srovnání s rokem 2006 zdvojnásobily a dosáhly celorepublikově hodnoty 15,5 mil. m3, což představuje více než 4/5 ročního objemu těžeb v posledních letech.

Škůdci v porostech lužních lesů – bobr a kopytníci

Josef Suchomel

V minulém čísle Lesnické práce bylo pojednáno o drobných hlodavcích jako škůdcích v porostech lužních lesů. Tento navazující příspěvek se zabývá dalšími škůdci lužních lesů z třídy savců – bobrem evropským a kopytníky.

Monitorování lesa vrtulníkem - Helimonitoring lesa

Tomáš Škrabálek

Používání letecké techniky v lesnictví není ničím novým. Veliký rozvoj v oblasti výpočetní techniky a souvisejících technologií ovšem umožnil vznik metody, která dává do rukou lesníků velmi účinný nástroj pro sledování stavu lesa a letecké technice možnost prosadit se v dalších oblastech lesního hospodářství. Možnosti a výhody monitorování lesních porostů prostřednictvím vrtulníků předkládá tento článek.

Zpracování LHP metodou věkových tříd v NP České Švýcarsko z pohledu zadavatele

Marek Klitsch

Správa Národního parku České Švýcarsko (NPČŠ) byla s končící platností lesního hospodářského plánu (LHP), převzatého od LČR, s. p., postavena před rozhodnutí, jak zpracovat LHP nový. Požadavkem Správy NPČŠ bylo, aby se v novém LHP projevily potřeby ochrany přírody definované Plánem péče o NPČŠ a zároveň aby nový LHP velmi detailně popisoval jednotlivé, prozatím homogenní části lesa tak, aby mohla být účelně plánována specificky zaměřená péče o les v národním parku.

Zpracování LHP v Národním Parku České Švýcarsko z pohledu zpracovatele

Radek Šmudla, Michal Konupka, Pavel Gregor

Pro zpracování lesních hospodářských plánů (LHP) na území národních parků se v ČR v poslední době používá metoda Statistické a provozní inventarizace lesa (SPIL), která byla vyvinuta především pro lesy bohatě strukturované. Mezi ty patří i velká část lesů přírodních a přírodě blízkých, které jsou cílem managementových opatření na území národních parků. Přesto byla pro Národní park České Švýcarsko (NPČŠ) vybrána metoda věkových tříd, vyvinutá pro lesy hospodářské s jednoduchou strukturou i texturou. V následujícím článku bychom rádi v krátkosti seznámili lesnickou veřejnost s problematikou zpracování LHP v Národním parku České Švýcarsko včetně souběžně řešených projektů a současně bychom chtěli poukázat na klady i zápory použité metody z pohledu zařizovatele.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.