Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 4/09

Úvodník 4/2009

Vážení čtenáři,
toto vydání Lesnické práce vám přinese řadu informací o tom, jak stát podporuje lesní hospodářství, ať již z národních a krajských prostředků, nebo ze zdrojů Evropské unie.


Editorial 4/2009

Vážení čtenáři,
nevím jak vy, ale některým věcem prostě nerozumím. Třeba když na pozvání norského ministra pro životní prostředí zamířili v únoru ze světové konference OSN o životním prostředí v Nairobi na norskou stanici v Antarktidě ministři životního prostředí (mezi nimi i Martin Bursík) a ekologičtí experti a vysocí představitelé z různých zemí, aby mohli na vlastní oči zhlédnout, jak vlivem oteplování ubývá ledovce.

Dřevozpracující závod Čáslav - originální projekt společnosti LESS

V nelehké době existenčních potíží mnoha pilařských provozů spouští společnost LESS&TIMBER nový dřevozpracující komplex v Čáslavi. Projekt v celkové výši investice 1,8 miliardy korun je založen na moderních technologiích produkujících kvalitní výrobky a elektrickou energii. Ročně závod zpracuje 260 tisíc m3 dříví a vyprodukuje cca 40 000 MWh elektrické energie.
Pro lesníky přináší nová pila významnou možnost odbytu přesíleného jehličnatého dříví.

Na otázky odpovídali Jan Mičánek ml. a Ladislav Prchal ze společnosti LESS&TIMBER s.r.o.


Podpora lesního hospodářství ze státního rozpočtu, kapitoly Mze

Jan Lojda

Systém podpor hospodaření v lesích ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství, prošel v průběhu posledních deseti let několika zásadními změnami, mezi které patří poskytování vybraných příspěvků do lesního hospodářství krajskými úřady či vývoj systému podpor lesního hospodaření související se vstupem České republiky do Evropské unie.

Dotace do lesů prostřednictvím programů garantovaných MŽP

Petr Kostečka

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) každým rokem uvolňuje na realizaci opatření v přírodě a krajině řádově stovky milionů korun. Z toho jde nemalá část do zlepšování stavu lesů zejména ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), lokalitách soustavy Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality) a v územích systému ekologické stability (ÚSES). Hlavním cílem podpor v gesci MŽP je zachování nebo zlepšení stavu lesů v těchto prioritních územích, která jsou podporována především z důvodu důležité funkce v krajině a významu pro udržení biologické rozmanitosti. Jedná se o finanční prostředky z národních zdrojů i z fondů Evropských společenství.

Podpory v území NATURA 2000 a lesnicko-environmentální platby

Karel Pokorný

Natura 2000 je soustava chráněných území, kterou společně vytváří členské státy Evropské unie. Je určena k ochraně biologické rozmanitosti prostředí. Program rozvoje venkova v sobě zahrnuje titul na podporu hospodaření v lesích s nadprůměrnou přírodní hodnotou. Tento článek se zabývá čerpáním podpor v rámci Programu rozvoje venkova – osy II, titulu II.2.2. – Platby v rámci NATURA 2000 v lesích a titulu II.2.3. – Lesnicko-environmentální platby.

Podpora hospodaření v lesích na Vysočině

Petr Bureš

Lesní hospodářství je charakterizováno především dlouholetostí dopadů zásahů do ekosystému lesa a předáváním zodpovědnosti za péči o lesní majetek na následující generace. Kraj Vysočina chápe podporu hospodárného a k přírodě šetrného hospodaření v lesích jako důležitý nástroj a způsob motivace vlastníků lesů, a proto výrazně přispívá na tuto nesnadnou činnost.

Příspěvky na hospodaření v lesích v krajích

Lesy plní kromě funkce produkční i celou řadu jiných, z pohledu společnosti důležitých funkcí.
Zachování lesů a zlepšení jejich kvality je jistě veřejný zájem, proto je na vybrané formy hospodaření poskytována finanční podpora. V České republice je v současné době možné získat podporu na hospodaření v lesích z Evropské unie, státního rozpočtu a krajských rozpočtů.


Tři trochu dobré zprávy

Petr Havel

V záplavě negativních zpráv po mnoho měsíců se hrnoucích na podnikatele v lesním hospodářství v ČR se v poslední době objevilo několik údajů, které skýtají alespoň částečné naděje do budoucnosti. A to jak ze zdrojů zahraničních, tak tuzemských.

Minitendry - pilotní projekt Správy NP a CHKO Šumava

Tomáš Fait

Příspěvek poskytuje základní informace o pilotním projektu Zadávání veřejných zakázek pro těžební a pěstební činnosti na území NP Šumava, který v rámci NP Šumava poběží do konce roku 2009 a dle jehož výsledků se rozhodne, jakým způsobem budou dále zadávány zakázky v oblasti těžební a pěstební činnosti v návaznosti na nová opatření v organizaci.
Cílem projektu je zjistit, zda vytvoření velkého množství rovných příležitostí pro drobné i vetší firmy získat transparentně veřejnou zakázku je účelnější, než zadání zakázky jednomu generálnímu dodavateli, který prostřednictvím svých subdodavatelů zajistí potřebnou operativnost.
V rámci pilotního projektu je současně řešeno i zlepšení efektivity vnitřního kontrolního systému a provozně-ekonomického řízení.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.