Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 9/11

Může rekordní hospodaření Lesů ČR způsobit kolaps sektoru?

Srpen přinesl mnoho podstatných informací o situaci lesnicko-dřevařského sektoru. Státní podnik Lesy ČR na tiskové konferenci oznámil rekordní hospodářský výsledek za první pololetí 2011 ve výši 3,4 miliardy korun, který je podle Lesů ČR navíc nižší o 134 milionů korun z důvodu nevydání indexu cen dříví Českým statistickým úřadem. Státní podnik proto podal na postup ČSÚ ústavní stížnost.

Lesnické firmy sdružené v SPLH se obrátily otevřeným dopisem na premiéra a mimo jiné jej upozornily na možnost kolapsu lesnicko-dřevařského sektoru v důsledku špatné finanční situace. Zároveň uvedly, že Lesy ČR jako dominantní respondent zkreslily cenovou statistiku ve 3. a 4. čtvrtletí 2010, a v důsledku toho navýšily nabídkové ceny ze zadávacího řízení. Na základě toho vyúčtovaly partnerům minimálně o stovky milionů korun více.

Žluna zelená (Picus viridis)

Robert Doležal

Nedávno mě překvapila švagrová barvitým líčením papouška, kterého viděla na zahradě u chalupy. Byla z něj nadšená. „Byl nádhernej, pestrej, měl červenou čepičku a jinak byl dozelena,“ líčila mi vzrušeně. „Tohle mi bohatě stačí, ostatní ptáci už mě nezajímají, stanu se odborníkem na naše papoušky,“ pokračovala. Opeřenec, kterého potkala na zahradě, k papouškům ovšem nepatří, i když svojí pestrostí může mnohé zaskočit. Jedná se žlunu zelenou, v naší přírodě poměrně běžného zástupce rodu Picus, se kterým se u nás můžeme setkávat po celý rok. Žluna zelená náleží ke šplhavcům (Piciformes), a je tedy typickým zástupcem dutinových ptáků, na které je zaměřen tento seriál příspěvků v Lesnické práci.

Vichřice – rostoucí hrozba evropským lesům

Vladimír Simanov

V evropském lesnictví patří mezi nejzávažnější škodlivé činitele bořivé větry, jimiž působené kalamity, následované i několik let trvajícími kalamitami hmyzími, narušují lesnické hospodaření změnami věkové, dřevinné a prostorové skladby porostů; ovlivněním smluvně zajištěných činností; krátkodobým snížením cen dříví; střednědobým narušením vyrovnanosti dodávek podle sortimentů a zhoršením ekonomických výsledků.

Lesní lanovky na bažinách Siemianice - Polsko

Petr Smolka

Pracovníci Výzkumné stanice Školního lesního podniku Masarykův les ve Křtinách, Mendelovy univerzity v Brně, ve spolupráci s polským Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Siemianicích, Universytetu Przyrodniczego w Poznani, v letošním prvním čtvrtletí spolupracovali na zajímavém projektu hospodaření a těžby lesních porostů na bažinách.

Dotace na náhradu za ukončení zemědělské výroby

David Holub

Dotace na náhradu za ukončení zemědělské výroby je roční prémie, která kryje ušlé příjmy v důsledku zalesnění po dobu 15 kalendářních let pro zemědělce nebo jejich sdružení, kteří hospodařili na půdě před jejím zalesněním, nebo pro jakoukoli jinou fyzickou osobu nebo subjekt soukromého práva.

Natura 2000 – strašák, nebo příležitost?

Anketa Lesnické práce

Natura 2000 jako soustava ptačích oblastí a evropsky významných lokalit má přispět k uchování biodiverzity v Evropě, proto je vyhlašována jak na státním, tak soukromém majetku. Dle AOPK ČR probíhala s vlastníky při vytváření soustavy Natura 2000 předjednávání a korekce vytipovaných území.

Na to, jakou mají vlastníci zkušenost s vyhlašováním a současným hospodařením v naturových územích, jsme se zeptali formou tří otázek, jedna z nich směřovala také na dotační tituly a náhrady újmy za hospodaření. Ne bez zajímavosti je v této souvislosti pohled do minulosti, kdy v roce 2003 někdejší ministr životního prostředí Libor Ambrozek na tiskové konferenci týkající se Natury 2000 vyjádřil přesvědčení, že Natura kromě ochrany přírody bude znamenat i příležitost pro rozvoj regionů, protože existuje řada nástrojů, které vlastníkům mohou pomoci (např. program péče o krajinu, agroenvironmentální programy), a součástí vyhlašování soustavy je také stanovení odpovídajících náhrad za případné omezení hospodaření.

Rozloha soustavy Natura 2000 je u nás jedna z nejnižších v EU

Rozhovor s Michaelem Hoškem, náměstkem ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Příprava a vytváření soustavy Natura 2000 patřily v souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie k úkolům ochrany přírody, konkrétně Agentury ochrany přírody a krajiny. Na proces vyhlašování soustavy Natura 2000, na tzv. základní ochranu – novinku v zajištění evropsky významných lokalit umožněnou novelizací zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2009, i na možnost změny hranic evropsky významných lokalit jsme se zeptali Michaela Hoška z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Finanční nástroje péče o les v území soustavy Natura 2000

Petr Kostečka

Lesní pozemky ležící v evropské soustavě chráněných území Natura 2000 (ptačí oblasti a evropsky významné lokality) znamenají pro vlastníka nebo nájemce možnost čerpat finanční prostředky z dotačních programů a na náhradu újmy. Níže představované finanční nástroje lesní hospodáře motivují k hospodaření v lese způsobem, který zohledňuje specifické potřeby chráněného území, nebo přímo kompenzují újmu vyplývající z omezení hospodaření v chráněném území.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.