Archiv časopisu Svět myslivosti

Svět myslivosti č. 09/08

Úvodník 9/2008

RNDr. Jakub Hruška, CSc.

Vážení čtenáři,
v tomto čísle Světa myslivosti se sešly dva zajímavé příspěvky. Jednak každoroční rutinní přehled lovu a „sčítaných“ jarních stavů zvěře v našich honitbách za myslivecký rok 2007/2008 vydaný Ministerstvem zemědělství (MZe), a dále velmi zajímavá a profesionálně zpracovaná studie hodnotící mortalitu živočichů na českých a moravských silnicích od dubna 2006 do dubna 2007. Porovnáním údajů z těchto článků čtenář záhy pochopí, proč dávám slovo „sčítané“ do uvozovek.


MZe a regulace početních stavů spárkaté

Ing. Martin Žižka, Ph.D.

Vzhledem k přetrvávajícím škodám na lesních porostech a polních plodinách přichází Ministerstvo zemědělství (MZe) s opakovanou výzvou k redukci stavů některých druhů velké zvěře. MZe považuje tento problém za vážný, a proto vydalo „Metodický pokyn orgánům státní správy pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území ČR“ na dobu tří let, a obrací se na všechny držitele honiteb a vlastníky honebních pozemků s výzvou k uplatnění možností daných zákonem o myslivosti.

Mortalita živočichů na silnicích ČR

Ing. Václav Hlaváč, RNDr. Petr Anděl, CSc.

Rychlý rozvoj silniční dopravy v posledních letech s sebou přináší významné dopady na přírodu a její jednotlivé složky. Za nejvýznamnější se obecně považují zábor přírodních biotopů pro stavby silnic a dálnic, fragmentace prostředí a mortalita fauny způsobená silničním provozem. Zastavme se u posledních dvou faktorů, které spolu vzájemně souvisejí.

Střety zvěře se silničními motorovými vozidly – zájem na řešení situace by měla mít celá společnost

Připravil ing. David Vaca, Ph.D.

Při cestování po našich dálnicích a silnicích všech tříd si nelze nevšimnout zbytků těl živočichů sražených dopravními prostředky. Zatímco „nemyslivci“ nad tím moc nepřemýšlejí, myslivcům je při pohledu na usmrcenou zvěř smutno. Diskuse na toto téma zpravidla končí konstatováním, že by s tím už měl konečně „někdo něco dělat“. Kdo? V případě dálnic a rychlostních silnic logicky připadá v úvahu Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Využili jsme toho, že ing. Jan Staněk, člen Myslivecké rady ČMMJ, je zaměstnancem ŘSD a požádali ho o rozhovor týkající se problematiky střetů silničních vozidel se zvěří a možností jejich snižování. Ing. Staněk souhlasil, ale současně nás upozornil, že jeho odpovědi nelze považovat za oficiální stanovisko ŘSD. „Jde o soukromé názory pracovníka provozního úseku ŘSD, který se z titulu své práce a svého zájmu, jímž je myslivost, o uvedenou problematikou dlouhodobě zajímá.“


Proběhla první školení prohlížitelů zvěřiny

Připravil ing. David Vaca, Ph.D.

V červenci letošního roku se uskutečnila první školení prohlížitelů zvěřiny. Proškolení myslivci získají po úspěšném složení zkoušky oprávnění uvolňovat zvěřinu do přímého prodeje. Během víkendu 26.–27. července se v České Kamenici konalo školení pro myslivce z okresu Děčín. Na jeho průběh jsme se zeptali ing. Lubomíra Tůmy, předsedy Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Děčín, který byl současně jedním ze školených.

Myslivecká statistika 2007/2008

Redakce

V myslivecké statistice roku 2007, přesněji za období od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2008, kterou 23. července t. r. zveřejnil na svých internetových stránkách Český statistický úřad, najdeme několik zajímavých údajů. Bezpochyby nejvýznamnější zprávou je meziroční nárůst odstřelu černé zvěře o 100 % a za povšimnutí stojí i celkový odstřel zajíců, který byl ve srovnání s uplynulým rokem rovněž dvojnásobný a po několika letech překonal hranici 100 tisíc kusů.

Myslivecká konference Libereckého kraje

Jiří Černý

Dne 31. května t. r. se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje konala tradiční konference myslivců z Liberecka. Místo konání bylo již druhý rok stejné, patronaci nad uspořádáním akce opět převzal Bc. Radim Zika, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky. Organizátorem byl Krajský úřad Libereckého kraje, spolupořadateli Asociace profesionálních myslivců ČR, Okresní agrární komora pro Liberec a Jablonec nad Nisou a okresní myslivecké spolky Libereckého kraje (Liberec, Jablonec n. N, Česká Lípa a Semily).

Nejen o myslivcích v současné společnosti

Petr Žaba

My myslivci rádi slyšíme o hlubokých tradicích české myslivosti, o veřejném uznání, kterého se vždy myslivcům dostávalo, o tom, že myslivci byli prvními ochránci zvěře a přírody vůbec, že zvěř začala požívat právní ochrany a lov byl usměrňován dříve, než se začalo hospodařit – samo sebou v tehdejším pojetí – s lesem. Stále častěji si však klademe otázku, proč tomu tak dnes již není, proč jsme ztratili veřejnou podporu a uznání, když převážná část z nás provozuje svoji zálibu při současných možnostech intenzivněji než naši otcové i dědové …


Rarita roku 2008 - IV. kolo

Ani doba dovolených se výrazněji neprojevila na zájmu o soutěž Rarita roku 2008. Do IV. kola byly zaslány fotografie celkem 21 trofejí. Ty nejlepší mezi sebou svedly vyrovnaný souboj, takže bodové rozdíly na prvních pěti místech jsou minimální.

Srnec byl uloven!

Redakce

Budete-li vzpomínat na loňský ročník soutěže Rarita roku, určitě si vybavíte trofej, která skončila v celkovém pořadí na druhém místě. Mohutné tmavé perlené parůžky, na nichž snad ani nešlo zjistit počet výsad, neboť byly rozeklané do všech směrů a jistě by se dalo dlouho diskutovat nad tím, co je perla a co výsada. Lovec srnce – ing. Ivan Černý z Bzence – slavnostně převzal 28. listopadu 2007 z rukou zástupkyně Vojenských lesů a statků ČR, s. p., jednoho z partnerů soutěže, cenu za druhé místo v soutěží. Bylo jí pozvání na lov srnce II. nebo III. věkové třídy v honitbě Ralsko, kterou spravuje mimoňská divize VLS.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Svět myslivosti od roku 2000 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.

Svět myslivosti na Facebooku