Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 1/01

Editorial

Jan Kozel

Vážení čtenáři,

první číslo Lesnické práce v 80. ročníku její existence je poněkud netradiční. Část příspěvků, které Vám předkládáme, vznikla z iniciativy pracovníků Ministerstva životního prostředí ČR a je věnována mimoprodukčním funkcím lesů. Cílem je představit názory Ministerstva životního prostředí na problematiku týkající se lesního hospodářství a uvést příklady realizace projektů, které z jeho činnosti vznikají.

AKTUALITY Z DOMOVA

ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ SCHVÁLEN

Rada Národního certifikačního střediska schválila poslední z šesti normativních dokumentů, které stanovují základ pro Český systém certifikace lesů. Tímto může být zahájen proces uznání Českého systému certifikace lesů v rámci evropské organizace Pan European Forest Certification Council - PEFCC (Rada celoevropské certifikace lesů).

AKTUALITY ZE SVĚTA

STRATEGIE RAKOUSKÝCH SPOLKOVÝCH LESŮ (ÖBf AG) POTVRZENA

Ve 12. čísle loňské Lesnické práce jsme přinesli zprávu o záměru Rakouské vlády odprodat určitou část plochy spolkových lesů (15-20 %) k vyrovnání schodku státního rozpočtu. Jako náhradu mají ÖBf AG dostat do držení tři jezera a další stojaté vody v celkové hodnotě 3 mld. ATS. Na tiskové konferenci (23. října ve Vídni) o této problematice hovořil ministr lesů a životního prostředí W. Molterer. Kromě několika informací z této konference se zmíníme ještě o redakčním komentáři časopisu Holzkurier, který se rovněž uvedenými otázkami zabývá. Je zřejmé, že záměr vlády vzbudil živý ohlas a věnuje se proto jeho objasnění značná pozornost.

VSTUPUJEME DO TŘETÍHO TISÍCILETÍ

Ing. Jan Fencl, ministr zemědělství České republiky

Motto: “Jestliže lidé nezachovají lesy, budou brzy žít ve světě, který nebude schopen zachovat lidi” (Bryce Nelson).

Vážení čtenáři,

dovolte mi, abych vám a vašim blízkým popřál na začátku roku 2001 pevné zdraví, osobní štěstí, optimismus, dobrou náladu a dostatek motivace k překonávání překážek na cestě životem. Začíná rok, který je zároveň prvním rokem nového tisíciletí. Pro někoho to může být nezajímavá změna letopočtu, pro jiného chvilka k zamyšlení o pomíjivosti času, který ubíhá tím rychleji, čím plnější a intenzivnější život žijeme. Svůj čas měříme hodinami, dny, týdny, roky, ale příroda měří čas čtverem ročních období, životem svých stromů.

JAKÉ BUDE ČESKÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V PŘÍŠTÍM TISÍCILETÍ?

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2000 se v Kostelci n. Č. l. uskutečnil třetí ročník Lesnického fóra. Pozvání Lesnické práce s. r. o., pořadatele setkání, přijalo téměř 150 lesníků. Jednání se neslo v duchu hlavního tématu - Vliv zahraničních zkušeností na změny v lesním hospodářství České republiky. Hosty byli náměstek ministra životního prostředí Ing. Josef Běle, CSc., prezident Svazu vlastníků půdy a lesů Rakouska Dipl. Ing. Stefan Schenker a řada dalších. Hlavní referáty přednesli: Ing. Jaromír Vašíček, CSc., (MZe), Ing. František Kučera (SVOL), Ing. Dušan Utínek (SVOL), Dipl. Ing. Stefan Schenker, Ing. Tomáš Staněk, CSc., (MŽP), RNDr. Petr Roth, CSc., (MŽP), Ing. Jiří Oliva (LČR, s. p.), Ing. Stanislav Polák (ČAPLH) a Ing. Jan Uher (VLS, s. p.). Jejich projevy vyvolaly mezi účastníky živé ohlasy. Řada z nich předstoupila a své názory prezentovala v diskusi, která po oba dny navazovala na přednesené referáty. Rozprava nabrala svižný spád a naplnila původní záměry pořadatelů o nezávislé interpretaci myšlenek co nejširšího spektra zájmů lesníků. Podstatnou část toho, co na fóru zaznělo, představíme na stránkách Lesnické práce.

NĚKOLIK ÚVODNÍCH SLOV K MIMOPRODUKČNÍM FUNKCÍM LESA

Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc. - Česká akademie zemědělských věd Praha

Zákon č. 289/95 Sb. o lesích v § 2, písm. b) stanoví, že funkcemi lesa se rozumí přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční. V § 6 až § 9 potom stanoví členění lesů podle převažujících funkcí. Je samozřejmé, že funkce lesa jsou v přírodě nedělitelné a vzájemně se překrývají. Vezmeme-li v úvahu pouze přírodní hledisko, lze je považovat i za rovnocenné.

FUNKČNĚ INTEGROVANÉ LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

jako základní předpoklad trvale udržitelného hospodaření v lesích

Ing. Tomáš Staněk, CSc. - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany lesa

V současné době pokládáme již za zcela nezbytnou, tolikrát zmiňovanou nutnost zajištění trvale udržitelného rozvoje na Zemi. Na celý tento velmi důležitý myšlenkový přerod měla zásadní vliv konference konaná v roce 1992 v Rio de Janeiro, která nezbytnost zajištění podmínek trvale udržitelného života deklarovala v mezinárodních souvislostech. Z tohoto pohledu se lesní hospodářství v České republice jeví vzhledem ke svým tradicím a úrovni obhospodařování našich lesů na první pohled jako relativně méně problémové a tudíž alespoň navenek zajišťující trvalost důležité složky životního prostředí - lesa.

KONCEPCE LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ NA EKOSYSTÉMOVÉM ZÁKLADĚ

Prof. Ing. Jaroslav Křístek, DrSc.

V posledních desetiletích byla vytvořena i rozvinuta teorie systémů a na jejím základě systémová ekologie. Oba vědní obory přinesly množství nových a často převratných podnětů pro řadu vědních disciplín. Týká se to i lesnictví. Lesy jsou složitými ekosystémy, jsou to systémy otevřené, podléhající neustále změnám struktury a vazeb mezi jejími prvky. Působí je hlavně klimatičtí činitelé, omezená délka života organismů a v neposlední řadě antropické aktivity.

OCHRANA PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ A LESNICTVÍ

RNDr. František Pelc - Správa chráněných krajinných oblastí České republiky

Lesní ekosystémy patří k nejvýznamnější složce životního prostředí. Les jako vegetační útvar tvoří – až na plošně málo významné výjimky – přirozený ekologický potenciál české krajiny a představuje základ přírodního prostředí. Lesy v ČR pokrývají třetinu plochy státu, avšak podíl jejich dřevoprodukční funkce na tvorbě HDP se pohybuje okolo 0,5-0,7 % a ve výhledu bude ještě nižší. Tato čísla potvrzují, že význam lesa pro společnost nemůže primárně spočívat v produkci dřeva, jakkoliv i tato má svůj pozitivní význam jako obnovitelný zdroj ekologicky šetrného materiálu. Je rovněž zřejmé, že dřevoprodukčních a materiálně-ekonomických funkcí lesa lze dosáhnout lesnicko-hospodářskými přístupy, které budou respektovat polyfunkčnost lesa jako klíčového ekosystému naší krajiny. Toto konstatování podtrhuje skutečnost, že přibližně třetina celkové plochy lesa se nalézá v chráněných území přírody a biocentrech územních systémů ekologické stability (ÚSES).

CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ A OBJEKTIVIZACE JEJICH HODNOCENÍ

Doc. Ing. Ilja Vyskot, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU v Brně

Jedním ze společných stěžejních problémů Evropské unie i České republiky je stav přírodního a životního prostředí, podmiňující další společenský i hospodářský rozvoj. Dominantní složkou přírodního prostředí se zásadním vlivem na kvalitu životního prostředí lidské populace jsou lesy. Jejich stav není dobrý. Jsou devastovány a degradovány vlivem společnosti. Komerční produkce dřeva byla prioritou celá staletí a lesnictví je zařazeno do průmyslových odvětví. Empirická poznání a výsledky vědy však jednoznačně prokázaly dominanci životodárných přírodních účinků lesů, účelově donedávna pojímaných jako vedlejší “mimoprodukční funkce”.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.