Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 8/01

AKTUALITY Z DOMOVA

TLEJÍCÍ DŘEVO 2001

Mezinárodního sympozia Tlející dřevo 2001, pořádaného Ústavem ochrany lesů a myslivosti ve spolupráci s Pro Silva Bohemica a Moravským zemským muzeem v Brně ve dnech 31. 5. 2001 - 1. 6. 2001 se zúčastnilo více než 60 účastníků. Zastoupeni byli pracovníci výzkumu, státní správy lesů, ochrany přírody, LČR, s. p., školství i drobní vlastníci lesů. Fórum volně navazovalo na předchozí setkání Pro Silva Bohemica ve Vranově nad Dyjí v roce 1999.

AKTUALITY ZE SVĚTA

RAKOUSKÉ SPOLKOVÉ LESY PRODALY PRVNÍ VELKÝ REVÍR

Revír o rozloze 4200 ha (Autal, Pölsen - bývalý židovský majetek) byl prodán za 300 mil. ATS HMZ Správě nemovitostí, s.r.o. (HMZ Liegenschaftsverwaltung GmbH). Cílem je turistické využití při přeměně zámku Gabelhofen in Therme. Dosavadní nájemci honitby chtěli využít předkupního práva a kritizují, že prodej nebyl veřejně vypsán.

Holzkurier 20/01, Proch

SNĚM LESNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Jan Kozel

V pátek 22. června letošního roku se v konferenčním centru SILVIA v Hradci Králové konal IV. Sněm lesníků České republiky. Jednání s tématem “Lesy pro veřejnost a veřejnost pro lesy” bylo zaměřeno na zlepšení obrazu lesního hospodářství před veřejností. Akci společně uspořádaly - Česká lesnická společnost, Česká jednota lesnická a Národní lesnický komitét.

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Rozhovor s ředitelkou odboru rozvoje lesního hospodářství MZe Ing. Andreou Pondělíčkovou

Ing. Jan Kozel

Ministerstvo zemědělství České republiky (MZe) odvětví lesního hospodářství se mj. zabývá i otázkami propagace a osvěty. Činnost v této oblasti je vedena strategií komunikace odvětví lesního hospodářství MZe s veřejností. Na podrobnosti skrývající se pod tímto názvem, týkající se zejména působení na laickou veřejnost, jsme se zeptali ředitelky odboru rozvoje lesního hospodářství MZe (ORLH) Ing. A. Pondělíčkové.

ANALYTICKÝ PŘÍSTUP KE VZTAHŮM S VEŘEJNOSTÍ V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

RNDr. Marcel Riedl, CSc. - Lesnická fakulta ČZU v Praze

Vztahy s veřejností - Public Relations (PR) tvoří důležitou součást působení organizace. Vzhledem ke své nehmotné povaze a obtížně měřitelnému dopadu se význam PR obvykle podceňuje. Jedná se o dlouhodobý, kontinuální proces založený na různých formách vzájemných interakcí podniku s vnější i vnitřní veřejností, který by měl být řízený v souladu s kulturou a posláním organizace tak, aby organizaci a její aktivity ostatní zúčastněné skupiny pozitivně přijímaly.

KOMUNIKACE LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY S VEŘEJNOSTÍ

Ing. Jan Duha - Lesy České republiky, s. p., Hradec Králové

Letošní Sněm lesníků ČR jednal o tématu navýsost důležitém - o komunikaci lesníků a vlastníků lesů s veřejností. Státní podnik Lesy České republiky se touto problematikou zabývá již několik let a každoročně vynakládá na osvětově reklamní činnost značné finanční prostředky. Pro účely Sněmu jsme proto připravili přehled dosavadních aktivit a prostředků používaných LČR při komunikaci s veřejností.

LESNÍ PEDAGOGIKA

Rakouský model vlivu lesníků na veřejnost

Oto Lasák

Ve dnech 19. - 20. června 2001 uspořádala ISŠ lesnická ve Vimperku dvoudenní praktický seminář o lesní pedagogice ve spolupráci s rakouskými kolegy z lesnického vzdělávacího střediska v Gmundenu. Cílem celé akce bylo představit další způsob ovlivňování názorů laické veřejnosti ve vztahu k lesu a hospodaření v něm i k práci lesníků formou hry, s různými kategoriemi dětí ve věku od 4 do 20 let. Prostředníkem komunikace mezi oběma skupinami je středoškolsky nebo vysokoškolsky vzdělaný lesník, který absolvoval speciální čtyřdenní kurz lesní pedagogiky.

JAK MOHOU LESNÍCI OSLOVIT VEŘEJNOST?

Ivana Vlková - ISŠL Vimperk

Lesní hospodářství jako jedna z oblastí lidské činností je i na počátku 21. století pro širokou veřejnost oblastí ne zcela známou. Je někdy až překvapující jak málo si dospělí lidé dovedou představit pod pojmem lesního hospodářství a jak málo znalostí mají o lese - jeho funkcích a významu vůbec. Děti - pokud se jich zeptáte - vidí lesníka jako člověka, který se prochází po lese a sleduje jak se v jeho lese daří srnkám a ostatní zvěři. Takovýto obraz je dětem předkládán v literatuře, filmu i televizi.

PŘESNOST HODNOCENÍ KULMINACE PRŮMĚRNÉHO VĚKOVÉHO PŘÍRŮSTU STROMU

JAKO KRITÉRIA JEHO MÝTNÍ ZRALOSTI - II

Prof. Ing. Zdeněk Poleno, DrSc.

POROVNÁNÍ BĚŽNÉHO A PRŮMĚRNÉHO PŘÍRŮSTU

Při srovnávání běžného a průměrného přírůstu (plošného) mohou nastat v zásadě tři případy:

a) oba přírůsty jsou naprosto stejné, což znamená, že právě dochází ke kulminaci průměrného přírůstu; tento případ je však velice vzácný,

b) přírůst běžný je větší než přírůst průměrný; kulminace průměrného přírůstu dosud nenastala,

c) přírůst průměrný je větší než běžný; znamená to, že průměrný přírůst již kulminoval.

ZAKLÁDÁNÍ A RŮST KULTUR NA TĚŽKO ZALESNITELNÝCH PLOCHÁCH V KRKONOŠÍCH

Ing. Horst Kriegel, CSc. - VÚLHM Výzkumná stanice Opočno

Obnovu lesa v horských oblastech ovlivňují klimatické, půdní a cenotické faktory. V místech, kde se nacházejí vhodné fruktifikující porosty s příznivými stanovištními podmínkami pro vyklíčení semen, lze využít přirozeného zmlazení. Existuje však řada lokalit, kde není možné kalkulovat s přirozenou obnovou porostů z důvodů silného zabuřenění stanoviště, absence vhodných lesních porostů apod. Jedná se zejména o lokality s výskytem pokryvu kapradin - hlavně papratky alpínské (horské) Athyrium distentifolium TAUSCH - respektive trávy Calamagrostis.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.