Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 11/08

Úvodník 11/2008

Vážení čtenáři,
v příloze tohoto čísla Lesnické práce naleznete Národní lesnický program pro období do roku 2013 (NLP II), který  byl schválen dne 1. října 2008 usnesením vlády č. 1221. Jak víte, jde již o druhý dokument tohoto typu (první NLP byl přijat v roce 2003). Považuji za důležité, že záměry a podněty obsažené v prvním NLP, které se dosud v lesnické politice nepodařilo z různorodých důvodů odpovídajícím způsobem realizovat a které neztratily svou aktuálnost, byly převzaty do aktualizovaného dokumentu.

Editorial 11/2008

Vážení čtenáři,
vítejte u listopadové Lesnické práce. Tentokrát začínají stránky časopisu informacemi a komentáři k hospodaření v lesích v roce 2007. Významné rozdíly v hospodaření vyplývající z dostupných informací lze bohužel jen velmi obtížně srovnávat. I proto nebylo snadné přesvědčit odborníky k jejich komentování. O to větší dík patří těm, kteří našli čas i odvahu.

Jak se hospodařilo v českých lesích v roce 2007

Druhá polovina roku přináší zajímavá souhrnná data o lesnictví („Zelená zpráva“ viz LP 9/2008), ale i informace o hospodaření majitelů a správců lesa v předchozím roce – výroční zprávy.  
O komentář zejména k ekonomickým výsledkům hospodaření správců a majitelů lesního majetku v České republice, jsme požádali ministerstvo zemědělství, ekonoma Zdeňka Domese a analytika Petra Havla.
Vybrané informace z výročních zpráv jsou uvedeny na konci příspěvku.

Dub na kalamitních holinách?

Milan Košulič st.

Na jaře tiskem proběhla zpráva, že ministr Petr Gandalovič si na Královéhradecku prohlédl a vyzkoušel zalesňování duby. V tiskové zprávě MZe uvádí, že tato dřevina představuje při zalesňování holin zhruba desetiprocentní podíl. V běžné druhové skladbě je dubu zhruba sedm procent. Ročně vysází LČR, s. p., zhruba sedm milionů sazenic dubu. Jedná se o druhou nejzastoupenější listnatou dřevinu při obnově lesa v podmínkách ČR.

Hospodářsko-úpravnická soustava lesa s bohatou strukturou

Jaroslav Simon, Stanislav Vacek, Tomáš Minx

Společenský zájem na zvýšení podílu lesů s bohatou strukturou v České republice je v současné době široce diskutován na mnoha úrovních, logicky nejen v lesnických kruzích. Zásadním problémem je zde často obsahová neujasněnost pojmu lesa s bohatou strukturou a způsoby jeho vytváření ve vazbě na metody hospodářské úpravy lesů. Článek si klade za cíl přispět k objasnění této problematiky.

Zvyšování biodiverzity zakládáním lesních remízů

Ivo Březina

Zanedbání péče o keřové patro je jednou z příčin zvýšených škod zvěře v nárostech a kulturách. Pokud není vyvinuto, je vhodné zakládat lesní remízy, což jsou plochy keřů a dřevin vhodně umístěné do lesních porostů. Zde lze vysadit a pečovat o rozmanité keře, které v našich plně zapojených porostech chybí. K potřebě budovat tyto objekty Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vede nutnost vytvoření kvalitního životního prostředí pro lesní zvěř, aby si přirozeným způsobem našla kryt a potravu, kterou momentálně vyžaduje, protože správné přikrmování, zvláště u srnčí zvěře, je vždy velmi problematické.

Okus dřevin ve vztahu k jejich zastoupení v obnově

Petr Čermák

V letech 2005–2007 jsme prováděli rozsáhlý monitoring poškození dřevin okusem na lokalitách po celé ČR v širokém rozpětí přírodních podmínek. Jeho primárním cílem bylo zjištění stavu přirozené obnovy a jejího poškození na konkrétních lokalitách. Sekundárním cílem byla snaha o zodpovězení některých klíčových otázek – vztah intenzity poškození a dominance dřeviny v nárostech přirozené obnovy byl jednou z nich. Na základě předchozích zkušeností bylo vybráno 5 potravně atraktivních dřevin objevujících se na monitorovaných plochách od zcela nepatrného až po eudominantní zastoupení (>10 %) – javor klen, javor mléč, javor babyka, jasan ztepilý a jeřáb ptačí. Pro možnost analýzy vztahu mezi potravně atraktivními a méně atraktivními dřevinami byla zpracována také data o nejčastější eudominantní dřevině – buku lesním.

Využití malých vrtulníků k postřikům lesních porostů

Tomáš Škrabálek

Využití vrtulníků k chemickým postřikům lesních porostů bylo až do roku 1989 běžnou záležitostí. S nástupem tržního hospodářství se však použití velkých vrtulníků stalo ekonomicky neúnosné. Až díky možnosti použití vrtulníků nejlehčí kategorie s technologií postřiku ULV (Ultra-Low-Volume) dochází v posledních deseti letech opět k využívání vrtulníků pro tuto činnost.

Informační a komunikační technologie v podnikové sféře

Martin Ezr

Informační a komunikační technologie v dnešní době hrají nezastupitelnou roli v naší každodenní realitě. Přijímáme a odesíláme e-maily, telefonujeme, počítače jsou na každém kroku a slovní spojení jako informační technologie a informační systém se stávají běžnou součástí naší komunikace.
Ve firmách je rozvoj těchto technologií vidět ještě markantněji – informační a komunikační technologie (ICT) slouží nejen pro uchovávání informací a jednodušší komunikaci, ale přímo podporuje a zefektivňuje obchodní aktivity téměř v jakékoliv oblasti podnikání. Tyto technologie se stávají naprosto klíčovými pro fungování a rozvoj společností.

Přehled softwarových aplikací používaných v lesnictví

Lesní hospodářství nabízí mnoho možností pro využití moderních informačních technologií – od jednoduchých metod evidence výroby přes nástroje pro hospodářskou úpravu lesa až po informační systémy, které spojují několik částí celého procesu lesního hospodaření.
Oslovili jsme společnosti, které nabízejí softwarové aplikace používané v lesnictví, a požádali je o prezentaci jejich nabídky. Vznikl tak ucelený přehled v lesnictví využitelných softwarových aplikací a informačních systémů, které jsou v České republice běžně dostupné.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.