Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 6/09

Úvodník 6/2009

V nejbližších dnech uplynou dva roky od podepsání Memoranda mezi MZe a KLDS o způsobu zadání zakázek pro období 2008–10. Je tedy dobrá příležitost ohlédnout se za tím, co Memorandum přineslo, jaká byla jeho pozitiva a negativa.

Editorial 6/2009

Vážení čtenáři,
v květnu se konal již poněkolikáté seminář o škodlivých činitelích Česka pořádaný Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti – tentokrát s hodnocením roku 2008. Kromě přehledu škodlivých činitelů na našem území přinesl i pohled na hlavní problémy v ochraně lesa na Slovensku a v Polsku. Tyto informace bychom vám rádi přinesli v některém z dalších čísel Lesnické práce.

Memorandum MZe a KLDS - Výsledky porovnání lokality „P“ a „OM“ za rok 2008

Dne 30. 4. 2009 předložila komise pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti použitých modelů pro správu lesů ve vlastnictví státu zprávu za období roku 2008.
Komise, která vnikla na základě Memoranda mezi MZe a KLDS,  zpracovala ve spolupráci s vedením LČR analýzu evidence nákladů a výnosů tak, aby bylo možno provést požadované srovnání.
Z analýzy vyplývá, že v roce 2008 bylo dříví na pni realizováno metodou prodeje u pně o 438 Kč/m3 výhodněji než při metodě prodeje na OM. Na základě tohoto vyhodnocení bylo Komisí konstatováno, že zadávání výběrových řízení s prodejem dříví na lokalitě P je pro státní podnik Lesy ČR výhodnější.

Souvislosti vývoje cen surového dříví

Zdeněk Bluďovský

Článek dokumentuje průběh cenové tvorby surového dříví od vzniku cen v 18. století – v období, kdy v souvislosti s růstem spotřeby dříví u nás začal působit dřevařský trh, přes ovlivnění trhu a cen dříví rozvojem železniční a vodní dopravy a v neposlední řadě i důsledky rozsáhlých živelních katastrof v 19. století, přes opakované narušování fungování dřevařského trhu důsledky hospodářských krizí a válek v průběhu 20. století až po obnovu tržního hospodářství a uvolnění cenové tvorby v současných podmínkách.

Cenová statistika surového dříví

Gabriela Sedláková

Rok 2008 byl v oblasti cenové statistiky surového dříví velmi významný, a to z několika důvodů: čtvrtletní cenové indexy zveřejňované Českým statistickým úřadem začaly být nejdůležitější veličinou, která slouží společnosti Lesy České republiky k úpravě cen v dlouhodobých smlouvách na lesnické práce, které společnost uzavřela s vítězi tendrů. Indexy budou pravděpodobně i do budoucna ovlivňovat výslednou cenu smluvních zakázek. Na realizační ceny dřeva na lokalitě odvozní místo, kterou Český statistický úřad sleduje u 19 jehličnatých a 18 listnatých reprezentantů (druhuje se do jakostních tříd podle ČSN) měly stále vliv ničivé následky orkánu Kyrill, nově pak americká hypoteční krize a výskyt březnového orkánu Emma.

Problémy indexace cen dříví

Vladimír Veselý

V roce 2007 byly státním podnikem Lesy České republiky vyhlášeny a odsoutěženy tříleté tendry na lesnické činnosti. Tendry vznikly na základě Memoranda MZe a KLDS a byly rozděleny na dva typy. V prvním typu tendrů se soutěžily pouze zakázky na lesnické služby včetně výroby dříví na odvozním místě (OM), ve druhém typu kombinované zakázky na služby a prodej dříví u pně (P). Oba typy tendrů měly mít stejnou váhu (předpokládaný objem těžeb) a v průběhu jejich plnění se průběžně měly vyhodnocovat dosažené výsledky z hlediska Lesů ČR k tomu účelu sestavenou komisí.
Cílem tohoto příspěvku není hodnocení dopadů přijatého kompromisu na podnikatelské prostředí, trh lesnických služeb a trh s dřívím, ani hodnocení dopadů plošně uplatněného duálního systému na organizaci a řízení státního podniku a motivaci jeho zaměstnanců. Příspěvek se soustředí pouze na hodnocení zvoleného způsobu úpravy cen prodávaného dříví v zakázkách P.

Vývoj cien sortimentov surového dreva a trh s drevom

Jozef Suchomel, Miloš Gejdoš

V poslednom období (2 roky) sme svedkami mimoriadne nepriaznivého vývoja, v súčinnosti pôsobenia viacerých faktorov, v oblasti produkcie a obchodu s drevom a výrobkami z dreva. Začiatkom roku 2007 postihli strednú Európu (najmä Rakúsko a ČR) rozsiahle vetrové kalamity. Na Slovensku sa k týmto negatívne pôsobiacim faktorom pridal fenomén podkôrneho hmyzu. V poslednom rade nesmieme opomenúť, v súčasnosti aktuálnu tému globálnej ekonomickej krízy, ktorá celkovo neprospieva priemyselnej sfére, producentov dreva a drevospracovateľov nevynímajúc.

Jak se bránit dopadům klimatické změny

Radomír Mrkva

Není pochyb o tom, že klimatická změna bude pro lesní hospodářství v budoucnu tím nejvýznamnějším limitujícím faktorem, jehož účinky mohou nabýt dramatických rozměrů. V LP 5/2009 byly zmíněny hlavní způsoby ohrožení včetně zvýšeného postižení dřevin kambiofágy a zejména kůrovci. Ty můžeme sice s větším či menším úspěchem omezovat, ale zásadní obrana bude nepochybně spočívat v prevenci, která musí být součástí adaptačního managementu. Podobně je tomu s ochranou lesa před suchem, extrémními výkyvy teplot a celkovou změnou klimatu. Při dosavadních úvahách se většinou prognózy i doporučení vztahovala na celé území ČR bez zohlednění toho, že dopady globální klimatické změny (GKZ) budou prostorově i časově diferencované a že by tomu měla odpovídat i obranná opatření.

Lecanosticta acicola nový patogen borovic v ČR

Jankovský Libor, Dvořák Miloň, Palovčíková Dagmar, Michal Tomšovský

Borovice náleží k dřevinám, které jsou citlivé na sypavky, způsobující opad jehlic. Vedle tradičních sypavek borovic skulinatce borového Lophodermium pinastri a skulinatce zhoubného L. seditiosum, případně sypavky Cyclaneusma minus, se od roku 2000 šíří na území ČR a dalších států střední a nyní i severní Evropy karanténní červená sypavka Dothistroma septospora. V roce 2007 byla na borovici blatce zjištěna nová karanténní choroba Lecanosticta acicola, hnědá sypavka borovice. V Evropě je tato choroba známa podstatně méně než velmi podobná červená sypavka.

Úskalí lesní biomasy

Přemek Štipl

V souvislosti s podporou získávání energie z obnovitelných zdrojů roste rychle zájem o těžební zbytky z lesního hospodářství. Byla vypracována řada studií od regionální po celostátní úroveň, proběhlo připomínkování Akčního plánu pro biomasu pro ČR na období 2009–2011. Cílem příspěvku je upozornit na problematiku některých publikovaných odhadů potenciálu těžebních zbytků.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.