Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 4/01

Editorial

Jan Kozel 

Vážení čtenáři,

V prvním jarním vydání LP Vám přinášíme několik informací o Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti. V rozhovoru s jeho ředitelem Ing. Petrem Zahradníkem, CSc., jsme hovořili nejen o činnosti ústavu, ale i o jím poskytovaných službách vlastníkům a správcům lesních majetků.

AKTUALITY Z DOMOVA

TERITORIÁLNÍ CHOVÁNÍ SRNCŮ JAKO PODKLAD PRO OBJEKTIVNĚJŠÍ ODHAD POČETNOSTI SRNČÍ ZVĚŘE

Teritoriální chování srnců bylo sledováno od roku 1997 na území 147 ha lesa, z větší části převáděného na les výběrný, u obce Klepačov, na území polesí Habrůvka, ŠLP Křtiny. Šetření spočívala zejména v zaznamenání srnci vytvářených skupin hrabů do porostní mapy a posléze ve velmi podrobném vyšetření etologie teritoriálního značení a výkladu sociálních vztahů mezi srnci. Základním poznatkem je zjištění, že srnci neznačí svá teritoria po jejich obvodu, ale vymezují se pouze vůči sousedícím srncům na stabilních “kontaktních místech” (k. m.) a to dosti dobře zřetelnými “skupinami hrabů”.

AKTUALITY ZE SVĚTA

LESNICKÁ POLITIKA V EU

Evropské společenství zatím nemá jednotnou lesnickou politiku, a ani to příliš nepřekvapuje, sledujeme-li zmatky odehrávající se v zemědělství - soudí vedoucí redaktor ÖFZ H. Tiefenbacher v úvodníku 2. čísla. Jako příklad uvádí skutečnost, že novým ředitelem Rakouských spolkových lesů, a. s., byl překvapivě jmenován dosavadní špičkový manažer dřevařského průmyslu Dipl. Ing. Dr. G. Erlacher. Lesníci se obávají, že to znamená nástup nového směru, pro nějž by se hodilo poněkud cize znějící označení “lesní průmysl” se všemi možnými důsledky.

ČINNOST VÚLHM JÍLOVIŠTĚ - STRNADY

Ing. Jan Kozel, rozhovor s Ing. Petrem Zahradníkem, CSc., ředitelem VÚLHM Jíloviště - Strnady

Výzkumný ústav je pokračovatelem lesnických výzkumných ústavů vzniklých v Československé republice po roce 1921. Pod současným názvem byl zřízen v roce 1959 jako nástupce Výzkumného ústavu lesnického a mysliveckého, vytvořeného sloučením Mysliveckého lesnického ústavu a Ústavu lesního hospodářství. Je příspěvkovou organizací přímo řízenou Ministerstvem zemědělství ČR v souladu se základními principy státní lesnické politiky a koncepcí rozvoje lesního hospodářství. Posláním ústavu je řešení vědecko-výzkumných úkolů v odvětví lesního hospodářství a myslivosti včetně zavádění výsledků výzkumu do lesnické praxe a výkon expertní, poradenské, zkušební, znalecké a publikační činnosti. Jak Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v současnosti funguje a jaké poskytuje služby jsme se zeptali jeho ředitele, Ing. Petra Zahradníka, CSc.

CO PŘINESE PŘIPRAVOVANÝ ZÁKON O VEŘEJNÉ STRÁŽI?

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc. - Ministerstvo životního prostředí ČR

Usnesením č. 59 schválila vláda České republiky dne 17. ledna 2001 věcný záměr zákona o veřejné stráži a o změně některých zákonů. Současně uložila ministru zemědělství a ministru životního prostředí, aby do 30. září 2001 společně vypracovali a vládě předložili paragrafový návrh zákona. Protože informace, které o obsahu schváleného věcného záměru zákona přinesly v minulých dnech některé hromadné sdělovací prostředky, byly vesměs neúplné, nepřesné nebo dokonce nepravdivé, je na místě seznámit odbornou veřejnost se skutečným obsahem schváleného věcného záměru, z něhož se odvinou základní prvky připravovaného zákona o veřejné stráži.

PROBLEMATIka LESNICKÉHO ŠKOLSTVÍ V ČR

Republikový výbor České lesnické společnosti

Ze Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství ČR k 31. 12. 1999, kterou vydalo Ministerstvo zemědělství ČR (MZe), na straně 113 vyplývá, že: Sekce lesního hospodářství MZe zpracovala analýzu potřeby vzdělávání pracovníků v lesním hospodářství (LH) a účelnosti počtu jednotlivých stupňů lesnických škol, včetně odhadu počtu roční potřeby absolventů. Sekce stanovila závěry a doporučení k lesnickému školskému systému:

DEFORMACE KOŘENOVÉHO SYSTÉMU - STABILITA BUDOUCÍCH POROSTŮ

Ing. Stanislav Kolín - ISŠL Vimperk

Dobrý vývoj sazenic po výsadbě je zásadním způsobem ovlivněn kvalitou kořenového systému. Proto je nanejvýš potřebné a nutné již při samotném pěstování sazenic ve školkách zabránit deformacím kořenů. Tento jev způsobuje jednak špatný způsob přesazování (školkování), nedostatečně připravená půda před školkováním, použití nevhodné techniky a nesprávné podřezávání..

NOVÁ NORMA PRO SADEBNÍ MATERIÁL U LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

Ing. Pavel Indra, Ing. Jan Řezáč - Lesy ČR, s. p., Hradec Králové

Tématem letošního jara, o němž se hovoří nejen mezi pracovníky s. p. LČR, je přechod na novou normu sadebního materiálu ČSN 482115. Pozornost se jí věnuje především proto, že s sebou přináší odlišné hodnocení kvality sadebního materiálu a s tím spojené změny pěstebních technologií v lesních školkách. Přestože se kolem nové normy uskutečnilo již několik seminářů i školení a bylo publikováno několik článků, považujeme za užitečné přinést několik nových informací pro čtenáře Lesnické práce.

VYUŽITÍ vodních cest pro přepravu dříví

Oldřich Lesňák - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

Dříví se po vodních cestách přepravuje od nepaměti, bez nadsázky se dá říci, že transport dříví po vodních cestách byl jedinou a bezkonkurenční dopravou od středověku až do jedenadvacátého století a to nejen v Českých zemích, ale i ve světovém měřítku. V Čechách se její význam snížil po vynálezu parního stroje a zejména po zavedení železnice. Doprava dříví po vodních cestách je ve světě stále na předním místě v porovnání s ostatními druhy dopravy.

SMRK JAKO POMOCNÁ DŘEVINA

Ing. Milan Košulič st.

Zajišťování podílu melioračních a zpevňujících dřevin (dále jen MZD - v článku jimi míním poněkud omezeně jen hlavní cílové listnáče a jedli) bude patrně ještě dlouho jedním z ústředních problémů pěstování lesa. Tento dlouhodobý úkol má několik součástí. Patří k nim ochrana kultur MZD proti škodám působených zvěří a bioklimatickým extrémům prostředí. Dva aspekty jsou přitom důležité: produkční - jakostní produkce kmenového dříví cílových listnáčů, především buku, bioekologický - déle trvající mírné clonění MZD.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.