Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 5/01

Editorial

Jan Kozel

Vážení čtenáři,

v jarní období se začínají rozbíhat akce spojené s představováním nových technologií, mechanizačních prostředků a dalších podob výsledků dlouhodobého výzkumu, vývoje a praktických zkušeností v lesnictví a dřevozpracujícímprůmyslu.

AKTUALITY Z DOMOVA

ŠKODLIVÍ ČINITELÉ V LESÍCH ČESKA 2000/2001

22. března 2001 uspořádal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště-Strnady spolu s Lesnickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze celostátní seminář s mezinárodní účastí na téma “Škodliví činitelé v lesích Česka”. Seminář byl určen především pracovníkům lesního provozu zabývajících se ochranou lesa, zaměstnancům státní správy a dalším zainteresovaným pracovníkům. Organizátoři vydali stejnojmenný sborník všech referátů.

AKTUALITY ZE SVĚTA

“ ... PAK RADĚJI PŮJDU OD TOHO!”
(Norbert Weigl)

Pod tímto provokujícím nadpisem autor rozebírá společný problém nízké až záporné ekonomické efektivnosti určitých částí zemědělského a lesního půdního fondu, zejména se zřetelem na ohrožení realizace programu Natura 2000. Pro lesní hospodářství tento program zvlášť naléhavě zdůrazňuje odklon od tradičního pojetí lesa jako prostředku výroby dřeva ve prospěch celospolečenského významu jeho existence. Při tom se již všude nemůžeme opírat o tzv. teorii závěsu, podle níž hospodářský les automaticky plní ostatní užitečné funkce.

JEDNÁNÍ RADY IUFRO V ČESKÉ REPUBLICE

Ing. Karel Vančura - Ministerstvo zemědělství České republiky

Na pozvání náměstka ministra zemědělství České republiky Ing. Pavla Rybníčka se v Praze ve dnech 26. - 31. března 2001 uskutečnilo 40. zasedání rozšířené rady Mezinárodního svazu lesnických výzkumných organizací (IUFRO). Tato druhá nejstarší nevládní organizace byla lesnické veřejnosti naposledy představena doc. L. Šišákem v minulém ročníku Lesnické práce (LP 11/2000, s. 484-485), přesto úvodem několik současných údajů.

VÝSKYT LESNÍCH ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ V ROCE 2000 A JEJICH OČEKÁVANÝ STAV

Ing. Jan Liška, Dr. František Soukup, CSc., Ing. Petr Kapitola a kol., Lesní ochranná služba, VÚLHM Jíloviště - Strnady

Tak jako každoročně je přehled škodlivých činitelů za rok 2000 zpracován na základě hlášení lesního provozu a údajů získaných v rámci poradenské činnosti Lesní ochranné služby. Číselné údaje se vztahují na 3/4 výměry lesů (asi 2 mil. ha) v České republice. Zahrnují všechny organizace hospodařící ve státních lesích, částečně jsou zastoupeny lesy obecní, soukromé a lesní družstva. Výskyt škodlivých činitelů je členěn podle okresů; pro přehlednost je v textu většina číselných údajů zaokrouhlena, přesné hodnoty jsou uvedeny v tabulce.

OBALY PRO PĚSTOVÁNÍ SADEBNÍHO MATERIÁLU

Ing. Antonín Jurásek, CSc., RNDr. Jarmila Martincová - VÚLHM Výzkumná stanice Opočno

Pěstování krytokořenného sadebního materiálu má u nás dlouhodobou tradici. Již v šedesátých letech byla s dobrými výsledky odzkoušena technologie rašelinocelulózových kelímků Jiffy-pots. Postupně se k pěstování obalené sadby začala používat řada dalších, vhodných, ale často i méně vhodných typů obalů. V rámci výzkumu a praktických zkušeností se dále získávaly poznatky o biologických požadavcích na pěstební obaly tak, aby v nich nevznikaly nezvratné deformace kořenů a sadební materiál zdárně odrůstal i po výsadbě. Proběhlo mnoho diskusí o výhodách a úskalích používání obalené sadby, přičemž stále přetrvává určitá nedůvěra k těmto školkařským postupům.

NÁVRHY ZÁKONA O MYSLIVOSTI V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ

Redakce

Dne 4. dubna 2001 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala dva konkurenční poslanecké návrhy zákona o myslivosti - návrh podaný skupinou 17 poslanců koncem loňského roku (číslo sněmovního tisku 788) a návrh podaný čtyřmi poslanci (číslo sněmovního tisku 836) počátkem letošního roku.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ ZTRÁT

loupáním vysokou zvěří na základě analýzy na časové růstové řadě smrkových porostů z oblasti Hrubého Jeseníku

Prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc., Ing. Cyril Kolář - LDF MZLU Brno

Problematika škod loupáním vysokou zvěří je často velmi diskutována, zejména od změny společensko-ekonomických podmínek v ČR. Tento vývoj je zcela logický, vezmeme-li v úvahu, že podle oficiálních zpráv MZe (1998) bylo v období 1979 - 88 zjištěno poškození porostů loupáním na redukované ploše 6,4 % z celkové plochy lesů v ČR.

NOVÉ POZNATKY O JEDLI BĚLOKORÉ

Ing. Jiří Šindelář, CSc., Ing. Josef Frýdl, CSc. - VÚLHM Jíloviště Strnady

Zastoupení jedle bělokoré v původních přirozených lesích v České republice je odhadováno na základě dostupných informaci na 16 % (ŠINDELÁŘ, 1994). V souvislosti se zásahy do lesních porostů, monokulturním hospodařením s preferencí smrku ztepilého a borovice lesní, vlivem holosečného způsobu hospodaření, následnými škodlivými abiotickými vlivy (pozdní mrazy, sucho, aj.), působením živočišných škůdců (zvěř, hmyz), během druhé poloviny dvacátého století i v důsledku znečištění ovzduší došlo k poklesu zastoupení jedle na kritickou mez pod 1 % podle plochy. Vedle uvedených příčin se na poklesu zastoupení jedle zřejmě podílely a dosud podílejí i způsoby současného lesního hospodaření, při kterém se záměrnému uplatňování jedle bělokoré v rámci obnov lesních porostů nevěnuje dostatečná pozornost.

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Redakce

Ve dnech 20. - 22. února 2001 proběhl v Seči u Chrudimi již sedmý ročník mezinárodní konference “Informační systémy v zemědělství a lesnictví”, kterou pořádala společnost Help Service - Education, s. r. o., pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR a za podpory České asociace pro geoinformace.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.