Archiv časopisu Lesnická práce

Lesnická práce č. 12/08

Kalamita jako východisko přestavby lesních porostů

Jan Kozel

Vysoký podíl nahodilých těžeb je dlouhodobým problémem českého lesního hospodářství, jehož příčiny jsou všeobecně známé stejně jako způsoby jeho nápravy. Stav lesů v ČR, zejména pak druhová skladba a nadnormální rozloha porostů starších 60 let, mj. důsledek hmyzích kalamit ve 20. a 30. letech minulého století, spolu s klimatickými změnami pak naznačují, že přestavby porostů za současné smrkové kalamity budou stále aktuálnější. Naléhavost této problematiky inspirovala pobočku České lesnické společnosti Pro Silva Bohemica a pracovníky Lesní správy Město Albrechtice, LČR, s. p., k uspořádání exkurze „Přechod k nepasečnému hospodaření v průběhu smrkové kalamity“. Setkání se uskutečnilo 14. října 2008 na území LS Město Albrechtice.

Sadební materiál smrku ztepilého pro horské oblasti

Antonín Jurásek, Jan Leugner

Zvyšování stability horských lesů je v současnosti jedním z hlavních cílů lesního hospodářství v celé střední Evropě. Ve vyšších horských polohách (8. LVS) je oprávněně kladen důraz na přirozenou obnovu lesa, přesto se u nejrozšířenější dřeviny – smrku – nevyhneme i využití umělé obnovy lesa. Extrémní klimatické podmínky horských oblastí přitom kladou zvýšené nároky na kvalitu sadebního materiálu, který je pro tento účel používán. Pro sadební materiál smrku z 8. LVS je při pěstovaní ve školkách charakteristická vysoká variabilita růstu, která je geneticky podmíněna. Největší růstová diferenciace vzniká ve fázi růstu semenáčků. Náš výzkum, podložený poznatky jiných vědeckých pracovišť, prokázal, že je nutné respektovat specifické zásady výběru, pěstování a třídění tohoto sadebního materiálu.

Činnost ČIŽP v oblasti ochrany lesa

Vladimír Dolejský, Luděk Turek, Pavel Zima

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v ochraně lesa zjišťuje nedostatky a škody na funkcích lesa jako složce životního prostředí, jejich příčiny a osoby zodpovědné za jejich vznik nebo trvání, vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a následků a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě, provádí kontrolu uložených opatření, v případě hrozící škody je oprávněna nařídit omezení, popřípadě zastavení výroby nebo jiné činnosti až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin.
Příspěvek zmiňuje zkušenosti ČIŽP s nedodržováním legislativy, uvádí problematické oblasti související legislativy a stručný popis některých významných případů řešených inspekcí v minulých letech.

Lesní požáry v České republice leden až září roku 2008

Roman Francl

Podle dosavadních dostupných statistických údajů zjišťovaných o požárech ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru (dále jen „MV-generální ředitelství HZS ČR“) je zřejmé, že rok 2008 bude jedním z roků s nejmenším počtem lesních požárů a nejmenší škodou způsobenou na lesních porostech od roku 1989.

Vliv pěstebních zásahů na poškození porostů ohryzem

Kamil Turek, Jiří Kamler, Lukáš Procházka

V souvislosti se škodami zvěří se zpravidla mluví pouze o nutnosti redukovat její vysoké stavy a zapomíná se, že i samotné lesnické hospodaření může intenzitu poškození lesa zvyšovat či snižovat. V lese můžeme hospodařit formou stejnověkých monokultur jako na plantážích, nebo formou strukturně bohatých, věkově i druhově rozrůzněných porostů, které jsou základem dlouhodobě udržitelného hospodaření. Jedny z nejvýznamnějších ekonomických škod vznikají zimním ohryzem smrkových porostů jelení zvěří, jejichž ochrana je nákladná a dlouhodobá. Jednou z možností, jak omezit nepříznivé důsledky výskytu zvěře v těchto porostech, by mohla být optimalizace výchovných zásahů s cílem zvýšit nabídku potravy zvěře a tím snížit pravděpodobnost poškození cílových jedinců. Proto jsme na vybraných plochách otestovali vliv ponechání podúrovně při prořezávkách na míru poškození ohryzem.

Program rozvoje venkova využívání poradenských služeb

Martin Polívka

Rok 2008 je druhým rokem v rámci programového období 2007–2013, kdy vlastníci lesů a subjekty hospodařící v lesích mohou žádat o podporu na opatření z Programu rozvoje venkova (PRV). Mezi opatření, která byla v letošním roce otevřena poprvé, náleží i opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Opatření I.3.4 se vztahuje i na vlastníky lesů a subjekty hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení nebo jsou ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení. Podívejme se tedy podrobněji na problematiku zemědělského poradenství a na obsah již uvedeného opatření.

Prodej dříví u francouzských státních lesů

Ludvík Pavlíček

O problémech českého lesnictví toho bylo během posledních let napsáno mnoho. Podrobnější rozklad systémových a z toho plynoucích praktických dopadů existence dominantního lesního podniku na celé odvětví ale nebyl prozatím prováděn. Dominantní postavení státního lesního podniku mu vytváří podmínky pro ovlivňování příslušného trhu s lesnickými službami a komoditami. Zda je takový vliv spíše pozitivního či negativního charakteru, záleží na mnoha faktorech.

Návrat lesů na Island?

Václav Kupčák, Jaromír Kolejka

Životní podmínky na naší planetě jsou ohroženy a vyžadují okamžité jednání. Výzvou pro všechny vlády a občanskou společnost je chránit a užívat přírodní zdroje Země trvale udržitelným způsobem (z Varšavské deklarace 5. ministerské konference o ochraně lesů v Evropě, Varšava 2007).
Co s tím má společného Island? A lesnictví? Překvapivě mnoho. Dokonce lze hovořit o příkladu ekologické katastrofy, kdy Islanďané považují odlesnění člověkem a půdní erozi za největší problém své země. A snaží se situaci řešit. Díky geografické expedici Island 2008 (červen–červenec 2008) jsme se o tom mohli na vlastní oči přesvědčit.

Sto šedesát let vysokoškolské výuky lesnických věd

Ivan Roček

Výuka lesnictví na školách v Království českém začala v poslední čtvrtině 18. století a zahájila tak období profesionalizace lesnictví, které se počalo jasně a zřetelně vymezovat vedle myslivosti. Bylo totiž nutné z národohospodářských důvodů vychovat kvalitní lesní personál, a tak se kromě Ehrenwerthovy mistrovské školy v Blatně (1773–1791) objevuje výuka lesnické problematiky i na univerzitní úrovni. Zásluhu na tom mají i majitelé velkých zemědělsko-lesnických celků, kteří pociťovali potřebu zvelebení svých majetků a hlavně zefektivnění hospodaření v lesích.

60 let od vzniku prvních lesnických učilišť

Zdeněk Balcar

V říjnu jsme si připomněli 60 let od vzniku prvních lesnických učilišt v České republice. Poválečné národní hospodářství potřebovalo nové kvalifikované pracovníky, stejně tak i lesní hospodářství. Již v letech 1946–47 byly návrhy na uspořádání učňovského školství.

LMDA lesnický a myslivecký digitální archiv

Digitální archiv časopisů

Archiv časopisů Lesnická práce od roku 1922 je nyní k nalezení na adrese: lmda.silvarium.cz

Zpracovaná data lze prohlížet v digitální knihovně prohlížeče Kramerius 5, který je standardem národních knihoven. Data budou postupně doplňována s určitým zpožděním oproti aktuálnímu vydání.

Každý návštěvník může zdarma využívat pro vlastní (nekomerční) potřebu data LMDA pro vyhledávání informací obsažených v digitalizovaných titulech.